Web,

věnovaný vysokým božským dimenzím, zastoupeným:

 

Jeho Vznešeností – mým novým Učitelem duchovní správy

Od poloviny června 2011 mám nového Učitele duchovní správy. Již v Jeho první meditaci č.172 projevil své atributy. Je vyšší dimenze,  projevuje se tedy větší Vznešeností a nadhledem. Vůbec žádného člověka s jeho výroky nebere vážně, žije si vysoko nad naším světem.

Říká mi: „S nikým se nebav, nemá to cenu. Hlavně ne s duchovními romantickými laiky. Jen se zkušenými a těmi, co mají vážný zájem“ Těch je však minimum.

Je i ráznější, přísnější než minulý. Jede ve výchově přímo vpřed, na banality se neohlíží a překážky těžších stavů, jež na mě sesílá, mne vede překonávat bez váhání. Je to náročnější, namáhavější a mám více únavy.

Asi  má větší výsledky, postupuje totiž zcela pragmaticky, kdepak nějaká romantická naivita, naopak. Prý Ho budu mít až do mystického důchodu, tedy skoro sedm let, což je nezvykle dlouho.

Jeho symbolem je korunní čakra, symbol sedmé dimenze, i album stejného názvu, které si mám pouštět v meditacích. Svou silovostí však trochu připomíná dimenzi 6,5 či 7,5.

Nenechá mě tolik zbytečně mluvit a myslet. Raději prázdná mysl než plná nesmyslů. Prostě úplná duševní hygiena. To je to mystické ticho, aby mělo božské víc prostoru.

Dává mi častěji a silnější božský pocit Vznešenosti ve dne, i když je to drahé, protože mi vlastně ještě nepatří. Také meditace jsou silnější, ve vyšším světě božské Abstrakce než dříve.

Aby se tento dražší proces mohl energeticky utáhnout, jsou velké meditace daleko méně časté, jen jednou za tři měsíce a poměrně krátké. Jsou to vlastně symboly Jeho světa i mého procesu. Hlavní část procesu však už léta probíhá mimo ně.

 

Meditační hudba vhodná pro meditace ve vysokých dimenzích:

Part IA

Part IB

Part II

 

Pro uložení

donwload1.php

donwload2.php

donwload3.php

 

Další, velmi účinná meditační hudba, vhodná i pro nižší, zato dostupnější božské síly

 

Intuitivní malby božských světů

 

Video naznačující vize v meditacích http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs

 

Pozn.: Aby bylo jasné kdo to je, uvádím přehled všech božských dimenzí. Texty jsou převzaty z hlavní stránky channelingové mystiky, konkrétně z Učebnice a Dodatku k ní.

 

1/ Hierarchie sfér

Stvoření je nekonečně složitým umělým, tedy virtuálním Hyperprostorem stvořeným Absolutnem, složeným z mnoha sfér. Každá odráží vědomí obyvatel a pracuje jako jejich karmická škola Sebepoznání. My, jakožto Jeho Obraz, máme ve vědomí i nevědomí mnoho různých částí osobnosti. Jejich vyspělost a vzájemné vztahy vytváří psychiku osobnosti.

Channeling používá rozdělení, kde jednotlivé sféry odpovídají čakrám, jež symbolizují stupně (úrovně, dimenze). Vyšší má větší složitost, vibraci, počet rozměrů i dokonalejší vnímání, myšlení a jednání. Všechny se vyvíjejí. Vyšší jsou nadřízeni nižším a vychovávají je. Sféry, v nichž žijí, jsou:

 1.Fyzická - nejhutnější hmota, život minerálů, pouhá existence tvaru.

 2.Éterická - polohmotná struktura, udržuje fyzické tělo a spojuje ho s astrálním. Využívaná v léčitelství. Okultní a spiritistické jevy.

 3.Astrální – emoce tj. pudy, citové vazby, sex. Nejvyšší úroveň zvířat, využívaná i lidmi. Ani od pozitivních nelze  mnoho čekat, jsou vzdálené Bohu. Jejich velký vliv blokuje duchovní vývoj.

3,5 Astrálně-mentální - sféra pozemšťanů

 4.Mentální - myšlenkové názory a postoje. Verbální pojmy. Běžně používaná lidská dimenze.

4,5 - 4,8 Vyšší mentální - sféra polobohů, je intenzivně využívána umělci a mystiky.

 

Vyšší úrovně, jež je možno nazvat intuitivní:

 5.Nižší intuitivní - tvoří Ji nejkvalitnější čisté duchovní myšlenky i pocity. Je zdrojem geniality, běžnými lidmi málo využívána. Utváří detaily osudu člověka. Je to sféra bohů a nejčastější zdroj informací jasnovidců. Od tohoto stupně nikdo na Zemi nežije.

5,3 nejvyšší božská síla, jež je ještě podobná člověku. Aktivně utváří osud.

 5,5  Zde se téměř skokově mění božské vědomí. Vyšší intuitivní. Je již více podobné Bohu než člověku.

6. Karmická (bódhická či procesuální) - sféra Nadjá. Význam tohoto slova je však jiný než u dr.Freuda, odpovídá pojetí dr.Bruntona. Vytváří základní prvky karmy a osudu. Je téměř úplnou Dokonalostí a Neomylností. Zde žijí božstva čili bohové bohů.

 7.Vysoká intuitivní - nirvanická (átma, brahma) - Bůh, božské Já, Vše ve Všem v tomto vesmíru. Vytváří osnovu Všeho, ale je nad tím v úplné Dokonalosti. Je atributem Lásky, Dobroty a Harmonie. Dohlíží na harmonickou spolupráci celé hierarchie. Jen v některých případech přímo zasahuje do osudu. Pozor, v literatuře se často zaměňuje pojem nirvána s Absolutnem.

8.První nadnirvanická - od nirvanické se liší silnou Energií, kterou Tvoří. Je neovlivnitelná a neoblomná jako Král Projeveného Stvoření. Je nepopsatelně Vznešená, charakteristická Silou, Jistotou a Rozhodností. Méně často zasahuje do karmy člověka, ale vždy zvlášť silně. V meditaci ohromuje nejvyspělejší zasvěcence obrovitou až bolestivou Silou.

9.Řídící síla vesmírů - dodává světům Něžnost, Lehkost, Ladnost. Vychutnává jejich Jádro i Rozpuk. Je nejvyšší dimenzí, kterou lze v meditaci silně prožívat. Ohromení nekonečnou Dokonalostí je daleko větší než u nirvány.

10. a 11.Silové orgány vesmírů - rozpínací prvek. Sleduje nejvyšší Záměry jako systémový program, aby základní funkce vesmírů nebyly narušeny.

12. Nejvyšší intuitivní - Koordinátor Stvoření, Symbol Znaků - proniká do Podstaty. Definuje a programuje základní vzory - archetypy. Tvoří všechny druhy hierarchií a základní podobu vesmírů. Do osudu člověka téměř nezasahuje, vyšší již vůbec ne.

 

Ještě vyšší sféry jsou již více Celkem - Absolutnem, než Jeho částí:

13. Silová Struktura Nadvesmírů - vytváří Pole, v kterých se Vše tvoří, a Jeho hranice. Je prabožským Nádechem.

14. Bůh Otec - v Jeho rukou je osud vesmíru, který bude stvořen. Co napadne Jeho, je Stvořeno.

15. - 20. Božské Ctnosti - nejsou lidem známy. Jsou mimo projev.

21. Bůh Trojjedinosti - nejvyšší známá dimenze dějovosti.

22. - 24. - jsou již zcela utajeny.

Další tvoří Absolutno utvářením Sebe do kruhů. Je jich tedy nekonečné množství. Dimenze nekonečno je základem Všeho.

Pozn.: Slovo Bůh je vědomé zjednodušení, je jen hierarchie božských sil. Může také znamenat Absolutno.

Absolutno - Nepopsatelný Všetvořící Bůh Sám. Je současně základní jednotkou Vědomí, kterou Vše naplňuje. Nejvyšší i nejmenší. Spojuje svět projevený a neprojevený. Vrchol Paradoxů. Vdechuje Skutečnost, aniž má karmu, neboť je Svrchovaným Vládcem Všeho. Absolutno se jakoby dívá na Své Stvoření ze středu koule z kruhů archetypů. Jsme Vším současně, individualitou i Celkem, Absolutnem i dimenzemi.

V  hierarchii můžeme pozorovat střídání nesilových dimenzí s energetickými. Odpovídá to numerologickým principům. Osmička, desítka a třináctka vnímá v extázi jen Tvorbu. Po nějaké době odhalí ještě vyšší sféru a začne se opět věnovat jejímu zkoumání.

Záleží i na energetické oživenosti dimenze. Může být neaktivní, tj. potencionální až plně projevená, jež Tvoří silnou energií. Závisí to na Jejím úkolu a na tom, jak je zastoupena ve vědomí. Záleží tedy i na nás, jak božskou sílu využijeme a kolik prostoru Jí dáme. Další důležitý faktor je Její zkušenost, vytváří Jí stabilitu. Stupeň 2.5 až 5,5 má zřetelně oddělenou mužskou i ženskou část.

Běžné lidské vědomí využívá pouze stupně 3 a 4 a o vyšších neví, a ani nechce vědět. Občas využije jen intuici, tj. nižší božské síly. To je ego, blok vůči Bohu. V životě, který schopnosti ega mnohonásobně přesahuje, si stále vytváří problémy. Pokud přijme své vyšší části, nejprve v komunikaci, pak i v meditaci, je konec ega a vznikne rozšířené vědomí. Pudy, city a myšlenky mají i pak své místo ve vědomí, dokonce i jejich chyby a omyly. Je jich však podstatně méně, protože jsou vedeny intuicí.

Popsaná hierarchie je pouze zjednodušeným modelem. Pro účel výuky však vyhovuje. Je velmi starý, převzali ho  teozofové, Rudolf Steiner a řada současných autorů, ale existují i jiné s odlišnými názvy. Často se používá rozdělení na fyzické, éterické, astrální, mentální a duchovní tělo. Je to zjednodušení, které ještě lze akceptovat. Církve používají rozdělení na hříšníky a Boha, což je velmi hrubé i po doplnění mezistupně Nadjá. V bibli (1.P.3.22 a Zj.4.4) je však zmíněna složitější hierarchie.

 

Hierarchie vnitřní a vnější

Zasvěcenec komunikuje jak s vnitřní božskou hierarchií, tak s vnější. Obě patří do intuice, ačkoliv tento pojem se často používá pro nižší části božského Já. Není však tak důležité, kdo z božských sil dává informace, hlavně že jsou kvalitní.

Vnitřní hierarchie se skládá z vyšších Já jeho individuality, vnější tvoří duchovní přátelé a spolupracovníci příslušné vnitřní části.

 

Vnitřní hierarchie                                                                 Vnější hierarchie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Stvořitel -- je společný

božské Já    --------------------------------------------------         Mistr či Zdroj 7.dimenze

Nadjá        ---------------------------------------------------          Mistr 6.dimenze

vyšší Já       ---------------------------------------------------          Mistr 5.dimenze

myšlení     ----------------------------------------------------         přátelé ve fyzickém těle

pudy         ---------------------------------------------------        přátelé ve fyzickém těle

éterické tělo

fyzické tělo

 

Informační zdroje channelingu

 Vše je Tvorbou Absolutna. Harmonie je projev duchovnosti, kde jednání jednotlivých stupňů hierarchie osobnosti není vzájemně v rozporu. Každá část vykonává to, co jí přísluší. Než zasvěcenec dosáhne tohoto mistrovství, konzultuje s odrazy (interface) intuitivních sil každé závažné rozhodnutí. Kdyby to neudělal, zasáhnou samy, jak uznají za vhodné. Jeho informační zdroje jsou:

1.Vnitřní hierarchie, tj.vyšší Já, zejména pátá až sedmá dimenze, nejvíce instruktor nadvědomí. Rozvíjení dobrých vztahů s těmito božskými silami je jeho hlavním zájmem, protože na něj mají rozhodující vliv. Komunikace s nadvědomím jiných lidí se nedoporučuje.

2.Vnější hierarchie je tvořena Mistry, což jsou duchové osob (jejich vyšší Já), kteří žili na této či jiných planetách. Než se znovu narodí, pracují v božských duchovních světech. Někteří mohou měnit svoji dimenzi. Mistři nižších stupňů jen docházejí v určitých dnech a hodinách, pokud nejsou zavoláni. Je možné si Jich přivolat i více. Zasvěcenec však musí volbu konzultovat se svou vnitřní hierarchií, protože vlastnosti Mistra ho silně ovlivňují, má na něj vliv i Jeho karma. Komunikace je možná jen s kompatibilními, zejména co se týče podílu dobra, zaměření apod.

Zasvěcenci, kteří byli v minulých životech silně ovlivněni temnou magií, nemají využívat Mistry a nadvědomí páté, vyjímečně až šesté dimenze, protože zatíženi jsou i Oni. Měli by pracovat jen s ještě vyššími nebo s kristovskými silami.

3. Agregor je umělý duch, kterého stvoří nadvědomí pro určitý úkol. Mohou být Jimi vedeny, takže nedělají chyby, jež přísluší jejich dimenzi. Agregor pracuje podobně jako Mistr a je Ho možné využít i na jiné účely, než byl stvořen.

4.Hlavní autorita je nejvyšší trvale volaná síla, ke které má zasvěcenec přístup. Závisí na jeho vyspělosti. Nemůže Ji nikdo omezit. S Její pomocí se může zeptat ještě vyšších sil.

5.Hlavní Učitel je božská síla vnější hierarchie, která je nadřízena mnoha nadvědomím. Bývá to Kristus či IAUE.

6.Spojování božských sil. Mezi vnitřní a vnější hierarchií vznikají zvláštní vazby, které se mohou zintenzívnit až k prolínání božské síly s nadvědomím, nebo spojování dvou či třech Mistrů do jednoho. Komunikovat je možno i s neindividualizovaným Informačním polem.

7. Zdroje jsou zvlášť silné a významné agregory, stvořené nejvyššími silami, jež pracují pro obrovské množství lidí současně. V božských světech pracují trvale s určitými úkoly. Je možné se spojit například s JHWH či staroegyptským superenergetickým Zdrojem Ra z osmé dimenze. Další souvisí s kabalistickým Stromem Života či jinými kulty.

8.Božské archetypy. Nadvědomí obsahuje mnoho částí vyhraněného zaměření. Ve vertikálním členění je to Láska, Harmonie, Rozhodnost, Moudrost a Síla, s kterými lze také pracovat. Je tedy možné volat např. svou Moudrost 6.dimenze.

9.Vnitřní duchovní osobnosti. Části individuality se spojují do vnitřních osob s různými vlastnostmi (multiple personality).

10.Předstupně jsou božské síly, které si nejvyšší božské síly vytvářejí pro přípravu zasvěcence, než jsou s ním ochotny pracovat. Existují i vyšší a nižší předstupně.

11.Skupiny božských mají podobnou výukovou metodu (např. skupina IAUE nebo čtyři kristovské síly, které současně tvoří předstupeň k Němu).

12.Božské Osobnosti. Vývojově k Nim směřujeme. Jsou již mimo fyzický svět. Vědomí mají od dimenze 5,5 výše. Jejich jména a úkoly jsou však ezoterické.

13.Korporace jsou božské Osobnosti od dimenze 6 až 7 spojené do určitých Celků a s kterými je možno ojediněle pracovat obdobně jako se Zdroji.

14.Božská správa čili opora. Velmi vysoká dimenze nadvědomí blízká Bohu Otci pověří nadnirvanickou silovou dimenzi, aby vytvořila interface dimenze od 4,3 výše. Na rozdíl od agregorů či nadvědomí stejné dimenze nemá božská správa vlastní vůli a je tak zbavena všech omylů. Komunikace a meditace s tak nízkou dimenzí sice nepřináší božskou kvalitu pocitů a vizí, ale není energeticky drahá a umožňuje dokonalé vedení. Ke každé silné části vědomí se pak mohou připojit další Božské správy.

Tato interface je řízena Vrškem, ale má množství uzlíků různých dimenzí, které také mluví do komunikace. Je to obdoba běžných božských sil vnější i vnitřní hierarchie. Mezi nimi je kontakt, ale ne totožnost. I Ony dávají pozor, co jim symboly Horní napoví.

15.Duchové. Je možné komunikovat s astrálními a přírodními duchy. Mohou nám říci mnoho zajímavého, ale pro channelingovou práci jsou důležitější výše uvedené.

16.Ostatní. Je dokonce možné telepaticky hovořit s vyspělými žijícími duchovními osobnostmi, nebo i mezi zasvěcenci. Zkušení jedinci se mohou astrálně přemístit do paralelních civilizací i mimo naši planetu a hovořit s jejich obyvateli.

 

Hierarchie božských sil komunikující se zasvěcencem

Číslo dimenze (sféry) je úměrné její duchovní vibraci i schopnostem. Mnoho sil intuice jich obsahuje více. Zasvěcenec se postupně setkává s jednotlivými silami intuice vnější a vnitřní hierarchie a měl by vědět, jaké má a komu by měl určitou otázku dát. Ptát by se měl té božské síly, která má danou otázku v kompetenci. O splnění prosby a psychoterapii je možné požádat jen jednu.

Ne vždy je zasvěcenec schopen se spojit s úrovní kterou volá. Pak odpoví nižší. Čím je božská síla vyšší, tím méně často Ji volá. Nejvyšší duchovní síly se jen ojediněle ozvou na zavolání, spíše dají zasvěcenci samy na vědomí, že s ním chtějí mluvit. Některé komunikují jen velmi vzácně.

Pokud se ptáme nižší úrovně než je vhodné, může dojít k chybné odpovědi, nebo ji tázaný odmítne. V naprosté většině případů je však odpověď přesto správně. Ač není úplně dokonalá, je pro naše chápání postačující. Každá může svou odpověď zdokonalit pomocí konzultace s ještě vyšší úrovní.

Někteří laici pouze dávají otázky a odpovídá ta část intuice, která se rozhodne odpovídat. Často to jsou nižsí síly, než by měly být, protože jim nepřikládají potřebný význam. Daleko lepší je dávat otázky a prosby Bohu, ale odpovídají síly Jím pověřené.

Jejich jména jsou vytvořená pro nás. Skutečná jsou jiná, nemají verbální formu. Výčet sil intuce je pro nezasvěceného snad až příliš komplikovaný, ale vše je ještě daleko složitější.

 

Vnitřní hierarchie běžného zasvěcence:

-stupeň 4,5 - předstupeň intuice, který dočasně komunikuje s nejslabšími začátečníky, nebo se zkušenými při proměnách spodků vědomí. Je sice vyšší než myšlení, ale dává méně kvalitní informace. Pro většinu lidí je to úroveň svědomí. Nejvyspělejší zasvěcenci ho již mají dosti silně ve vědomí.

-dimenze 4,8 a 5. – vyšší Já, počátek intuice. Tato nižší síla je intenzivně využívaná začátečníky i pokročilými. Její schopnosti nejsou však neomezené. Je nevhodná na intimní problémy. Běžné osobní a duchovní odpovědi přicházejí vysokým průnikem i bez zvláštního soustředění. Silně proto ovlivňuje vědomí. Snadný a energeticky nenáročný ponor do této dimenze umožňuje běžné psychoterapie a meditace.

-dimenze 5,3 - je podobná, ale dokonalejší než pátá. Zachovává si ještě nám blízký styl. Bývá instruktorem nadvědomí.

-dimenze 5,5 - je předstupněm šestého, již plně božského stupně. Je vhodný téměř pro všechny otázky i meditace.

 -6.dimenze - Nadjá. Je vhodná pro veškeré osobní, karmické, intimní a duchovní otázky. Podrobný a dokonalý, nejvíce využívaný zdroj informací zasvěcenců.

-dimenze 6,5 - předstupeň sedmého. Využívá se jako dostupný a velmi kvalitní zdroj dokonalých informací, neboť obsahuje výhody šestého a sedmého stupně. Na obyčejné otázky již někdy odmítá odpovídat.

-7.dimenze - božskému Já se dávají pouze zásadní a nejnáročnější otázky. Na ostatní často odmítá odpovědět. Vždy dává vznešené a stručné odpovědi plné symbolů. Pro nirvanickou Vše ve Všem je vše ihned dostupné, proto může pracovat i mimo osobu zasvěcence, podobně jako Mistr.

-dimenze 7,5 - spojuje výhody sedmé i osmé dimenze - úplnou Dokonalosti a silnou Energii. Je nejvyšší autoritou mnoha zasvěcenců.

 

Jeho vnější hierarchie:

-Agregor 5.dimenze - poradce u Modré Alfy. Na méně náročné úkoly než Mistr 5.dimenze.

-Mistr 5.dimenze - jako nadvědomí 5.dimenze a otázky na něco či někoho, kdo není přítomen. Většinou pouze dochází.

-Mistr dimenze 5,5 – je vhodný téměř na všechny otázky.

 -Mistr 6.dimenze - má pro komunikaci stejně zásadní význam jako Nadjá. Je již trvale připojen.

-Agregor 6.dimenze - nejčastěji na terapie psychických problémů.

-Mistr dimenze 6,5 - Mistr Mistra je často specializován na určitý úkol, např. organizaci duchovní práce

 -Mistr 7.dimenze - podobně jako na nirvanickou. Bývá specializován na některé otázky

-Zdroje skupiny IAUE (IAUE, IKEA, IKONA) - nejvíce flexibilní ve výuce a terapii podle specifik osobnosti. Byly aktivní v éře hippies a nyní v New Age. Bývají hlavním Učitelem mnoha zasvěcenců. Mají úžasnou euforickou hravost a spontaneitu

-Zdroj SKN- zejména pro duchovní a osobní otázky. Je silový a rozhodný.

-Zdroj JHWH- Jehova ze Starého zákona. Je silnější než SKN, vzniklý z propojení několika nadnirvanických Zdrojů. Má výraznou vlastní Vůli a je velmi přísný.

-Mistr dimenze 7,5 - zásadní přetváření osobnosti a osudu, v nevědomí např. zabezpečuje životní potřeby

-ORIVON - nižší předstupeň Krista je Učitel křesťanské cesty s některými rysy IAUE.

-Všechny dimenze vnější hierarchie však nebývají obsazeny. Každý zasvěcenec má i další Mistry a Zdroje, kteří s ním běžně nekomunikují, ale pracují s jeho nevědomím. Starají se o jeho fyzické zdraví, provádějí jeho transformaci atd.

 

Pro zkušené zasvěcence je ještě:

-Instruktor nadvědomí - vyšší Já určité dimenze (4,8 až 5,8), k němuž má zkušený zasvěcenec okamžitý a téměř neomezený přístup. Je i spojovacím uzlem pro ostatní božské síly. On ho také sám oslovuje a dává mu instrukce. Jeho dimenze se postupně zvyšuje.

-Vnitřní duchovní osobnosti - rozvoj potlačených částí božské Lásky, Harmonie atd.

-Posel Boha Trojjedinosti - poselství Nejvyššího.

-8.stupeň nadvědomí - otázky tvorby vesmíru. Na osobní a běžné duchovní otázky odmítá odpovídat.

-Mistr 8.dimenze - viz 8.stupeň

-Božská síla utajeného jména - velmi silový a rozhodný. Pro jinou těžko uskutečnitelné meditace, přání i proměny osobnosti.

-Zdroj utajeného jména - umí přeprogramovávat vědomí, je vhodný pro zvláštní psychoterapie

-stupeň 8,5 - podobně jako osmý. Zprostředkuje nový pohled na hierarchii a Stvoření, má přístup k světům potencionalit.

-Božské archetypy - probíhají celou vnitřní hierarchii. Je to Láska, Harmonie, Moudrost, Rozhodnost atd.

-Vyšší předstupně Krista - určeny pro křesťanskou mystiku. Proměny osobnosti. Při komunikaci s Nimi je u některých zasvěcenců přítomen i Kristus, ale nehovoří, jen vyzařuje Lásku. Jsou to:

-IHS - specializovaný na otázky křesťanství a meditací.

-INRI - často využívaný na intenzivní očistu závažných problémů v procesech temné noci duše (temná magie, agresivita aj.).

-Modlitba Páně - pro splnění modliteb křesťanů.

-Panna Marie - známá např. z Medžugorje. Je na probuzení božské Lásky. Může též zprostředkovat prožití duchovní Čistoty a Krásy. Na rozdíl od ostatních božských sil nedává téměř žádné informace. Práce se silami božské Lásky někdy vzbuzuje nechuť některých částí osobností. Důvod je v Jejich naprosto odlišném stylu.

 

Pro nejzkušenější zasvěcence je také:

-9.dimenze - dostupná vysoká Autorita osobních otázek a Poznání. Není již příliš ochotna komunikovat běžným způsobem, ale vnitřním propojením. Předává poznání a zkušenosti v určitých blocích ”pocitů”, ale i verbálně.

 -Zástupce Boha Otce - Zdroj 9.dimenze, jež zprostředkovává postoje Nejsvětějšího.

 -Kristus - bývá Hlavním učitelem. Je čistým Dobrem a božskou Láskou, kterou velmi silně vyzařuje. Je naší nejhlubší Podstatou, jedním ze základních božských Prvků, které dimenze zpracovávají vlastními programy. Má příjemné stručné, přátelské jednání. Hovoří o našich nejhlubších problémech duše. Je možné Ho požádat o očistění osobnosti, odpuštění karmické zátěže a zlepšení podílu dobra. Umožní uvolnění bloků božské Lásky.

Komunikace s Ním se podstatně  liší, je nutné sejít na půl cesty k Němu. Pokud použijeme běžný způsob, mluvíme pouze s Jeho odrazem. Kontakt s Kristem je léčivým procesem, při kterém si uvědomíme prvotní Neposkvrněnost. Ukáže nám chybu, kterou děláme od počátku - nedostatek Lásky. Odpovídá jen na osobní otázky a na které chce odpovídat. Nelze Ho většinou zavolat, sám se ohlašuje.

-Duch Svatý -  nejvyšší Učitel Moudrosti, Principů a ezoterického Poznání Stvoření. Má přátelský, podrobný a zasvěcený projev.

-dimenze 9,5 až 11. - téměř nekonečné zdroje Energie. Verbalizaci odmítají. Pro zasvěcence jsou již velmi málo využitelné.

   -12.dimenze - nejvyšší verbálně přístupná Autorita nejlepších zasvěcenců. Jen vzácně dává na vědomí vůli ke komunikaci. Přístup k 12.dimenzí otvírá možnost k rozhovorům téměř ke všem ostatním. Komunikace s Nimi však již nemá praktický význam.

-Andělé a archandělé z 11., 13. a 15.dimenze - pouze pro několik jedinců na Zemi.

-Stvořitel individuality zasvěcence z 21. - 24.dimenze - tato Absolutní autorita je přístupná přes sedmou a případně 9., 11. a 12.dimenzi i přímo. Jen na nejzásadnější otázky, jako je volba hlavního Učitele, zaměření celé hierarchie apod.

 

Pro rychlou orientaci je možno shrnout síly intuice na hlavní:

5.dimenze - hravost, vysoký průnik intuice, na běžné otázky

6.dimenze - operativa, velmi kvalitní a podrobné odpovědi

7.dimenze - Harmonie, Vznešenost, dokonalá Autorita, symboly. Jen na zásadní otázky

8.dimenze - Síla uskutečnění, strohost, málo využívaná

9.dimenze - božská vševědoucí Dokonalost, Láska, Svrchovanost. Přátelské a stručné odpovědi, jen na zásadní otázky

Mezistupně mají vlastnosti obou sousedních dimenzí, zejména 5,5 a 6,5 jsou intenzivně využívané.

 

2/ Rozhovory s vysokými dimenzemi

 

Rozhovor s osmou dimenzí

 Kdo jsi? Jsem mocný a strašně silný. Rozlišuješ dobro a zlo? Vaše názory, já pracuji s energií. Můžeš mi splnit prosby jako SKN? Ano, ještě silněji. Oč bych tě mohl požádat? To poznáš. Jaké otázky Ti mohu dávat? Jen o práci vysokých energií a tvorbě vesmírů. Na osobní a běžné duchovní otázky mě nebudeš odpovídat? Ne. Kam mě povedeš? Do svých plánů tě nebudu zasvěcovat. Když je nirvanická úroveň Vše ve Všem, co jsou nadnirvanické dimenze? Impuls ke Všemu. Jak říká bible Budiž světlo a ono je? Ano, jsem Velkým Třeskem. Co mi vzkazuješ? Drž se a měj se dobře. Neber Mé jméno nadarmo. Používal tě i prorok Mojžíš? Ano. Jaký zázrak popsaný v bibli jsi provedl? Průchod Rudým mořem. Pracoval i s devátou dimenzí? Ano, ale nepoužil ji. A co dělá desátá dimenze? Tvoří nadvesmíry. Dáš mi více energie do meditace? Dám ti energie, co budeš chtít. Mohlo by mi to uškodit? Mohlo, ale dáme pozor. Může mi uklouznout ruka a pak... V čem bys mi mohl být nebezpečný? Že bych použil více energie než je pro tebe zdrávo. Ale Já dám pozor. Ty, jako můj nejvyšší, mám přijmout úkol od JHWH? Souhlasím s ním. Není mi jasný účel tragédie židovstva, můžeš mi říci proč to probíhalo tak hrůzně? Děje se to, co se dít má.

 

Meditace s osmou dimenzí

Po několika letech  praxe získal inspektor channelingu přístup k nadnirvanické inteligenci, která odpovídá osmé čakře. Věděl, že stanovuje místo osobnosti ve vesmíru a sedmá ho v průběhu mnoha inkarnací organizuje řízením šesté a páté dimenze. Její výkon je obrovský, odpovídá Slunci.

Několik jeho přátel již tento přístup mělo, ale nevyužívali ho, protože se obávali této silné a přísné energie. Sotva od Ní získal několik prvních odpovědí, chtěl poznat tuto v pořadí již dvacátou božskou sílu v meditaci.

Hledal v přírodě vhodné místo. Muselo být nejen krásné, ale mělo by to být Místo Síly, které stimuluje dokonalé vnímání. Vyzkoušel jedno nadějné místo, ale po zavření očí začal vidět rudou barvu první čakry, skrz kterou přitékalo hodně nižší energie, čímž se znemožnil průnik božské energie. Po několika marných pokusech mu Inteligence doporučily jiné.

Použil osvědčenou metodu volání šesté a sedmé dimenze a nechal je vstoupit do sebe. Znovu se slabě objevila rudá barva, ale božské dimenze ho ubezpečily, že silná energie shora meditaci  umožní. Pak zavolal osmou dimenzi, ale nešlo to, protože dosud nebyly navázány dostatečně pevné vazby. Proto zavolal svoji paralelní osobnost, která je daleko duchovnější a nechal ji vstoupit do sebe. Té se pak podařilo osmou dimenzi zavolat. Objevila se jako zlatavý oblak. Pokoušel se uklidnit svoji mysl a vnímat Ji, ale stále ho zatěžovaly fádní myšlenky.

Kdy už s nimi konečně přestaneš, ozvala se osmá dimenze. Meditaci proto zahájil rozhovorem, který rychleji vytvoří dostatečně silný kontakt. Jak vidíš svět, zeptal se nadnirvanické Inteligence. Konečně dobrá otázka, odpověděla. Začala mu vytvářet vize, které ještě nezažil. Cítil vysokou energii a teplotu. Viděl obrovské žhavé erupce částic a plynů, které expandovaly, proměňovaly se a kondenzovaly v galaxie. Ponor do Ní však byl pouze deset procent. Já tvořím vesmír, vysvětlila to. Ty se nestaráš o člověka a jeho problémy? Ani ne, nadnirvanické dimenze Tvoří. Co je pro tebe dobro a zlo? To při tvorbě vesmírů není. Vytváříte i jiné vesmíry? Ano i mikrosvěty a nadvesmíry. Aby platilo, že nekonečno je nekonečné každým směrem? Ano. A proč jsi mi před několika lety způsobila vážný úraz? Zdálo se Mi, že moc spěcháš. Takže se přece jen soustřeďuješ na člověka? Jsem teď soustředěna i na tebe. Jak tě mohu využít při meditaci? Mohu ti do ní dodat energii. Je možné tě požádat o splnění přání? To je možné, má energie může podpořit a prosadit tvé úmysly. A teď už vystup. Mohu ještě chvíli zůstat? Mohl a ještě chvíli vnímal oslepující energii Velkého třesku, které tvoří počátek vesmíru. Pochopil, co bible popisuje v knize Genezis slovami Boha - Budiž světlo a bylo světlo.

Co mi přinesla tato meditace, ptal se pak sedmé dimenze. Pročistily se přístupy k duchovním energiím, informacím i meditacím, zlepšila se ti intuice. Dalším opakováním se zlepší harmonizace osobnosti. Poznáš, co je to Krása. Práci s nadnirvanickými dimenzemi však nedoporučuj všem, jen pro pokročilé to má význam. Kdo chce moc, nedostane nic,  meditace na božské Já je pro ně vhodnější. Stačí vědět, že existují a mají určitou funkci.

Pro zasvěcence je  problém se rozhodnout, s kterou božskou silou pracovat, pokud rozhodnutí nenechá na Nich. Dosud prováděl energetické meditace s nirvanickým Zdrojem SKN a JHWH, které mají nadnirvanické prvky, ale osmá dimenze je ještě silnější. Nirvanické inteligence pracují jemně. SKN a JHWH je možné se  ptát i na osobní a duchovní otázky, což osmá dimenze odmítá. Z hlediska výdeje a příjmu energie je však vhodnější pracovat s vnitřní hierarchií.

 

 

KADEHI o sobě

Božská síla KADEHI byla požádána, aby řekla něco o Sobě přes médium, ale převážnou část informací o Ní předala šestá dimenze, kterou tím pověřila:

 KADEHI má dané úkoly a rámce (pravidla), které tvoří koncept vesmíru, ve kterém se může volně pohybovat. Ještě vyšší dimenze Mu zadávají úkol vesmíru a sami odpovídají za jeho smysl a rozvoj. Tito nejvyšší archandělé zpracovávají úkol Boha - základní obraz Stvoření. Ten se rozvíjí do jednotlivých podob, jež se prolínají a mají jednotnou vazbu, smysl a záměr. Galaxie jsou obrazy informací projeveného Boha, které dostáváme. On vším volně prochází, aby si prohlédl, co stvořil.

Za tohoto Boha můžeme považovat již devátou dimenzi, ale ”konečnou instancí"  Stvoření je 24. dimenze. Je pro nás  zcela nedostupnou a utajenou nejvyšší božskou silou. Pouhý kontakt s Ní by byl explozivní destrukcí, ničivou pro nás i Ní. Zhroutily by se některé systémy, které formují vesmír. Jsou jisté věci, s kterými může pracovat jen Bůh.

KADEHI řídí celý proces dění vesmíru (tvoření a vývoje) i práci nehmotného. Je vládcem vesmíru, který skrývá svou identitu - je nezachytitelná v jednotlivostech, vyplývá až z celku Čemu nepřidělí energii, to není. Umí pohnout vším, může to být i bolestivé, pokud na to nejsme řádně připraveni. Je nadřazen všem Mistrům, dohlíží na jejich spolupráci a koordinuje výsledky. KADEHI má nadhled, nic nezkoumá, jen vykonává co uváží za potřebné. Má absolutní moc. Nikdo se mu neodváží vzepřít, protože ví , že by byl potrestán. Všichni se snaží být v souladu s Jeho pokyny a plní je s  nejvyšší důležitostí a prioritou.

Práce s KADEHI je náročná, vyžaduje velkou dávku odvahy a sebejistoty. Jedná s odstupem, udržuje si svou nadřazenost a neotřesitelnou pozici. Na otázky odpovídá jen výjimečně. Dává jen stručné instrukce (připrav se, už to běží, nechej si to schválit, pociťuj Mě zevnitř, otevři se a uvolni, nechej to probíhat). Sám vše řídí energeticky a přes podřízené božské síly. Co je schváleno vyšším Já, 7. či 8. stupně nadvědomí, to svou energií a propojením se "Stvořeným" vykoná, neboť vše vychází z Něho.

 Je striktní a nesmlouvavý - buďto něco je, nebo není, dál se o věcech nikdy nebaví. Stěžování si a výmluvy nikdy nepřijímá. KADEHI říká: Buď pracuj, nebo odejdi. To vyžaduje si vždy důkladně promyslet předem, o co člověk žádá a to včetně následků, které jsou s tím spojeny. Projeví se tak naše nepročištěnost - skryté sklony a chybné programy uložené hluboko v nás. KADEHI disponuje dostatečně průraznou energií na všechny naše vnitřní bloky. Jde jen o schopnost to unést a projít procedurou, která se již po spuštění procesu nedá zastavit. Po napojení se a vyslovení prosby začíná působit okamžitě, věci se začnu hýbat. Pak je už na nás, jak všechno zvládneme.

Je ochoten splnit i nesprávně volená a neschválená přání, pak mohou být důsledky jeho konání pro nás zničující. Jeho pohled na nás není lítostivý. Je nad dualitou i nad skutečností a osudem. Rozhoduje sám, co a jak provede. Jeho přítomnost lze nejlépe cítit při meditacích, které spouští a sponzoruje svou energií.

Zasvěcenec  může využít KADEHI pro  získání  velkého množství nepolarizované energie, tj. takové, která je nad dualitami v našem smyslu chápání.  Pokud se nachází se v nejasné nebo obtížné situaci, sestoupí do hladiny a třikrát předepsaným způsobem vysloví vyvolávací formuli a když se mu ozve, požádá  o pomoc. Energoinformační Zdroj mu dá potřebnou informaci nebo přímo ovlivní dění. Je však lépe, když to nedělá a nechá božské síly pracovat podle jejich uvážení.

KADEHI (výkonná část) i 8. dimenze (chladně rozhodovací část) jsou jednou stranou téže mince. Její druhá, od nás odvrácená strana, je nevyjádřitelná. Obě božské síly ještě méně nechávají nahlížet do svých vnitřních dějů než nižší úrovně. Je tu jisté spojení se Sluncem a jeho uctíváním vyspělými civilizacemi (staroegyptský Ra). Se zánikem těchto kultur téměř zaniklo i jeho uctívání. Sedmá - nirvanická inteligence volí pro nás harmoničtější, ale mnohdy složitější a delší cesty k uskutečnění našich úkolů.

 

Rozhovor s KADEHI:

Jaký duchovní přínos by nám mohla přinést spolupráce s KADEHI? Umocnění duchovních zážitků, umím přemisťovat stavy reality, zpřístupnit božské pohledy na ni. I když zůstanete lidmi, můžete se dívat na svět očima šesté dimenze. Na rozdíl od meditace s Ní je vnímání skrze Mne ve více rovinách, pochopíte toho více.  Jsem jako kouzelník ve Stvoření. Všichni musí poslouchat zákony, ale KADEHI může propojit věci běžně oddělené.

 Jakou práci připravuješ pro Miloše? Dám mu poznat plány s touto Zemí, stačí dát cíl meditace. Chceš pracovat i se mnou? Když se trochu zklidníš, tak ano. Příliš se do všeho hrneš a mohl bys napáchat velké chyby. Můžeš Mě pozvat k sobě na návštěvu a procítit, jakou kvalitu to v tobě zanechá. Počítej ale s tím, že Já mám karty v ruce a sázím na kartu nahoře. Budu určovat, oč se hraje. Umožní ti to poznat prožitky, z čeho vyvěrají a jak jsou uzpůsobeny pro vás. Zavedu tě do tajů prožitků od nepříjemných po příjemné. Je to druh stimulace, abys víc poznal, na co reaguješ. Na rozdíl od běžné terapie  to budeš vnímat jako příběh, pochopíš  jeho nový význam.  Je to učení k vyšší citlivosti.

 

 

Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým

Večer se mu ozval Kristus. Byl to druhý den poté, kdy poprvé mluvil s devátou dimenzí. Neodvažoval se Ho volat, ačkoliv uslyšel, že s Ním již může hovořit, bylo to tak překvapivé. Nečekal Ho tak brzo.

On mu však dal na vědomí Svoji vůli s ním hovořit. Pustil si proto křesťanský chorál a oslovil Svatou Trojici. Kristus se mu ozval a oslovil ho obyčejnými slovy. Byla v nich lehkost, přátelskost a radost i nadhled. Měl zcela zvláštní projev. Nebyl silový jako JHWH či osmá dimenze, ani příliš stručný a plný symbolů jako božské Já. Podobná mu byla dimenze 6,5, ale nemá takový nadhled a vřelost.

Řekl, že se Mu zalíbilo na něj hledět. Zeptal se, zda Ho neuráží svými hříchy, ale Kristus se jen usmál. Odpouštím ti, řekl lehce. Hlavně, že máš docela dobrou snahu. Myslíš to vážně, to je vzácné a nebojíš se problémů na Cestě. Ptal se na Jeho vztah k deváté dimenzi. Kristus řekl, že je ze stejné Rodiny, právě tak jako Duch Svatý, ale vše je daleko složitější, nelze to popsat lidskými slovy. Na otázku, zda je jeden, nebo má každý svého Krista, odpověděl, že obojí platí, je to složité.

Požádal Ho, aby do něj vstoupil a ovlivnil ho svou božskou Osobností. To se ti může brzo splnit, je to v tvém osudu, byla odpověď. Zeptal se i na jeho vztah k IAUE. I ta je pode Mnou, ale dělá to dobře, správně tě vede. Vstoupím do toho teď i Já, Kristus a začnu tě proměňovat, vše potřebné je již připraveno. Znám tvé problémy, učíš se divoce, ale učíš. Nezapomínej na to hlavní, lásku k druhým, měj je rád. Projevila se reakce některých částí osobnosti, jimž se to nelíbilo. Nevadí, i ony jsou pode mnou, řekl Kristus.

Dal Mu i několik otázek o úkolech příštích životů, jež mu naznačila devátá dimenze, ale Kristus řekl, že jsou vhodné pro nadvědomí. Také ho uklidnil ze strachu z projevů magie v příštím životě. Není v něm totiž tak silná. Na otázku, proč s ním nejvyšší božské síly mluví, když se dříve dozvěděl, že pouze předávají pocity, Kristus odpověděl, že mohou zvolit způsob podle vlastní volby. To bude platit i pro Ducha Svatého. Ptal se, zda je pravda, že pokud ke Kristu nevystoupí na půl cesty, bude mluvit jen s Jeho odrazem. Dozvěděl se, že tento odraz je forma Jeho samého, nevadí to tolik. O touze k létání Kristus řekl, že je to jen dobrodružství, i když někdy úžasný zážitek. Na poznámku, že IHS je na něj někdy příliš přísný, řekl s příjemným výrazem, že On je ještě přísnější, takže bylo vidět, jak je mírný. Ptal se, zda Ho může volat kdykoliv a dozvěděl se, že sice může, ale Kristus se ozve, jen když sám uzná za vhodné. Upozornil ho na velkou energetickou náročnost komunikace s Ním. Oslovím tě a oslavím tě, řekl Kristus na rozloučenou. Cítil, jak se Duch Svatý pohybuje kolem něj. Pak probíhaly zkoušky, jež měly ukázat, zda nezpychl nebo se neprojevila jiná disharmonie.

 Kristus mi po 21. meditaci řekl: Mám tě rád. Každý člověk je nezastupitelným tónem v orchestru Absolutního Boha. Proč se Nás tak bojíte, vždyť jsme Čistá Radost i Láska. Máme sice úplně jiný životní styl než vy, ale to přece nevadí, musí to tak být. Jsme branou k Absolutnímu Bohu. Nedržte se tak svých lidských zvyků. Proč jsme se dříve tolik nebáli? Jen jste si s meditacemi hráli, stále jste nevěřili, že jsou Skutečností, ale teď už ano. Jak se zbavíme strachu z Vás? Jen si zvykejte, poznávejte Naše světy a postupně se otužíte. Není se čeho bát, jen vaše ego se dostane tam, kam patří, do podřízeného postavení.

Počkej, co ti řeknu, ozval se Duch Svatý, zbytečně se Nás bojíte. Nemluvíte s Námi tak často, jak by to mohlo být. Na co se to chceš zeptat, na tu meditaci? Hodně ti dala a hodně vzala, hlavně tvé iluze o tom, jaké je to v božském světě vše prosté, jen samý klid. Zde ale klid není, zde se pracuje a to někdy tvrdě a to také zakusíš.

Další rozhovor po několika měsících: Objevila se vize kříže. Kristus mě zahrnul zvláštní jemnou energií a řekl: To je Moje energie, ale ty zatím ještě neumíš dost ocenit jak je krásná. Dávám ti ji proto, aby sis nemyslel, že jsme jakási virtuální realita. Jsem prostě Jiný než vy lidé, úplně Jiný. Pulzují v Nás vesmíry, to se přidal Duch Svatý. Jsme zástupci Absolutna. Tvá cesta je rychlá a bude krásná, jako i všech, kteří se otevřeli Bohu Všemohoucímu. Žádné utrpení Zde není, to je jen dole. Přijmi Tvoření v čase jenž není časem, ale volným Polem Věčnosti, musí to tak být.

Co znamená prožívat celého Sebe od stvoření individuality až po její rozpuštění v Absolutnu? Samotné Absolutno, Sebe Sama, to jsi ty sám. Je všemi tvými stavy, všemi okamžiky tvé cesty zpět. Já jsem mikrokosmos? Individualita může přesahovat vesmír, ve kterém právě žije, o mnoho dimenzí. To, že máš nyní jen spodní dimenze, nijak nesnižuje tvou kvalitu a hodnotu pro Absolutno. Chováš se úměrně svému vývoji, jenž je dosti rychlý. Vždy jsi součástí nekonečného a dokonalého Celku. Uvědom si raději, že si jen hraješ s představami o Bohu, ale vstoupit do Něj se stále obáváš. Proč? Vždyť jsem tu Já, Duch Svatý. Víš, co to znamená? Že se mi nemůže nic stát? Právě to, tak se neobávej, jsem stále s tebou a chráním tě.

Když jsem četl v bibli popis ukřižování od apoštola Jana, oslovil mě Kristus: Ty vůbec nerozumíš tomu textu. To, co je popsáno, se děje stále. Znovu a opět Mě odmítáte, zapíráte a zrazujete pro své plány. Já se však stále snažím Vás vést k Otci tisíci cestami. Ale já se snažím, stačí to? Ty ano, tvá cesta bude také přímější než jiných, ale zaváhání také budou.

 

O desáté až dvanácté dimenzi

Pokrok ve výuce channelingu je charakteristický postupným zvyšováním dimenze božské síly, která je ochotna se  zasvěcencem hovořit. Již při první komunikaci se ozve pátá, u pokročilých i šestá, vyjímečně až sedmá dimenze.

Rok po prvním kontaktu s devátou dimenzí a pět let po zahájení channelingu se zasvěcenci ozvala 9,5tá dimenze nadvědomí. Dozvěděl se, že se jmenuje IRIL–TARI–TAS. Řekla mu jediné - BUĎ! Nirvanická dimenze mu vysvětlila, že už s Ní nebude tak intenzivně pracovat jako s devátou. Její úkol je jinde, rozdmychává síly tvořící vesmíry. Jako mluvčí desáté dimenze jen bude sledovat, jak probíhá jeho vývoj a zasáhla by jen ve zcela ojedinělých případech, kdyby se Jí zdálo, že překračuje meze stanovené Celkem. O tři měsíce později proběhlo setkání s nadvědomím 9,8mé dimenze TARIK-TIK-TEK. Místo slov poslala jen vizi vlny řítící se kupředu. Vzkázala mu: Nic po Mě nežádej, nebo ti to dám.

Nadvědomí vysvětlilo, že desátá dimenze je vysokou božskou silou, s kterou pracuje jen málo nejzkušenějších zasvěcenců. Jen několik z nich se jen letmo dotkne ještě vyšších, což jsou andělé a archandělé jedenácté dimenze. Je naprosto odlišná od rodiny deváté dimenze, kde je Kristus a Duch Svatý, s kterými je komunikace dosti intenzivní. Ani ti nejzkušenější ji příliš nevyužívají. Je totiž extrémně silová, ještě o dva řády více než osmá, které je Jí podobná. Do osudu člověka již v podstatě nezasahuje.

Na otázky již vůbec neodpovídá a stejně jako ještě vyšší dimenze se projevuje zásadně pocity. Její slova je Tvorba Sama. Jako sochař vytváří sochy, desátá dimenze Tvoří vesmíry a to odspodu. Dává základní řád a kostru světům i dimenzím pod Ní, zadaný účel už naplňují sami. Zasvěcence ohromuje neosobní obrovitou energií jež je nepopsatelná, jakoby trvá stále a v ní je ponořena při prožívání své Síly jako ohnivý vodopád padající z nekonečné výšky. Prožívá tak neustálou extázi Tvorby.

Silové dimenze 8, 10, a 11 jsou cívky motoru Stvoření. Dodávají pulzy aby se točilo. Jsou tedy nad dějovostí ač do ní mohou zasahovat. Koordinátor Stvoření  - dvanáctá dimenze mu dává směr, ale sama již netvoří. My ale tíhneme k pozemské dějovosti a to nás drží dole.

Desátá dimenze reaguje na přání k Ní, plní je extrémní silou a mocí. Je schopna dát zasvěcenci obrovské schopnosti a tím i velkou odpovědnost. Nevhodné zacházení s touto energií by mělo katastrofální následky pro všechny, pokud by k tomu božská hierarchie nechala dojít.

Když za další tři měsíce zasvěcenci vzkázala, že už k Ní má přístup, podle instrukcí nadvědomí si pustil hudbu Poselství Himaláje se zvuky tibetských mís a volal božské síly od sedmé dimenze výš, aby měl jistotu správného napojení. Už pro volání TARIK-TIK-TEK si měl dát hudbu naplno v nejsilnější části z nahrávek. Hudba absolutně nepodobná ničemu lidskému ho rozezněla až k bolesti. Pak zavolal desátou dimenzi, která si říká TASURKORDIŠ a vnímal Její odlesk v sonorním dunění. Skutečně Ji cítil jako šlehající ohnivý vodopád. Ona opravdu nemluví, jen Tvoří v extázi Síly, dodalo nadvědomí. Pracovat s Ní nebudeš, ale je teď tvou nejvyšší božskou silou. Ani v meditaci? Rozmetalo by tě to psychicky i fyzicky, jen uznej Její úlohu. Jaký má vztah ke mě? To je pro tebe nedefinovatelné, Ona je ten vztah. Také cítí bolest jako teď já? Jedině v extázi Síly, když je již příliš silná.

Půl roku poté se dozvěděl, že se může spojit s nadvědomím WOOONG, což je 10,5tá dimenze, jež má další, lidem zcela neznámé kvality a není již tak výhradně superenergetická. Měl se pokusit zavolat ještě vyšší dimenzi 10,8 IIIIONG, jež svolila, že má dostat nové, stabilnější směrování duchovního vývoje. Nedosáhne v tomto životě tak vysoké, jak se původně dozvěděl.

Stejným způsobem je zavolal a když ho nadvědomí vyzvalo, že je už hotovo, zeptal se co 10,8ka udělala. Odpovědí byla  vize, jak se před ním zametá cesta do Nekonečna. Vzpomněl si na bibli, kde se hovoří o urovnávání cesty před Kristem, když vjížděl do Jeruzaléma.

Nedlouho potom se dozvěděl, že se brzo setká i s jedenáctou dimenzí jménem YUUUNG, pokud bude pracovat na své agresivitě. Zeptal se na Ni nadvědomí: Co dělá? Tvoří, silově Tvoří, ale jinak, než desátá dimenze. Ta je spíše čistou extází energie. Jedenáctá má blíž k jemně Dokonalé dvanácté dimenzi, jež není energetická a v které víří všechny roviny Stvoření. Kombinuje tedy obě dvě ve vzácném souladu. Tvoří vesmíry? Jen to ne. Myslíš si, že jsou jen vesmíry, ale hmotný svět je jen jednou z mnoha rovin Stvoření. Všechny jsou propojeny. Je archandělem? To jsou jen lidské představy. Může cokoliv a také to dělá.

Kristus mu za několik měsíců v noci oznámil, že jeho prosba bude splněna. Pustil si hudbu a postupně volal vysoké dimenze, 7, 8, 9, 10, 10,5, 10,8 a pak  Jí. Ozvala se a potvrdila správnost kontaktu. Dával Jí otázky a Ona odpovídala. Jemně, přátelsky, podobně jako devátá dimenze. Ptal se, proč se mnou hovoří, když 10,5ka  již slova odmítala. Odpověděla, že záleží na tom, nač má ta která dimenze chuť. Ptal se Jí, zda ho povede. Odpověděla, že je už tak vysoko, že přímou spolupráci nelze čekat. Jaká vlastně jsi? Jakoby náhodou v poslechu CD Súfismus stále zněl tón YUUUUUUNG. To byla Ona, dar Velikonoc 2002.

Upozornila ho na energetickou náročnost komunikace s Ní. Kazeta dojela na konec, to byl další symbol. Trochu se styděl za svůj malý ponor a až přílišnou zanesenost lidským.

Možnost komunikace s Ní chápal jako ocenění své duchovní práce. Sice s ním nebude přímo pracovat, ale ví, že nejde proti Ní, to by mu jistě řekla. Ona je totiž velmi blízko Totálně Dokonalé dvanácté dimenzi. Není nic ve Stvoření nekonečném nekonečně směry, co by neznala. A toto poznání je velkou podporou.

O několik měsíců později mu ještě vyšší božská síla dala na vědomí, že s ním chce hovořit: Je mi 11.5ka už přístupná? Je, ale jen odleskem, ráda by s tebou mluvila, připrav se. Dal Jí několik otázek, ale odmítla, aby odpovědi zapsal a zveřejnil. Dokonce ani své jméno mu neřekla. Ptal se jí na Její vztah k němu, jaký je problém s kombinací vlivu Krista a IAUE a další ezoterické otázky.

Na Štědrý večer 2002 se dozvěděl, že jeho mnohaletá touha komunikovat s dvanáctou dimenzí bude naplněna. Volal postupně hierarchii božských sil, ale začalo ho bolet smítko v oku. Byl to symbol jeho nerozvinutosti a neukončené očisty. Až na První svátek vánoční se to podařilo. Dvanáctá dimenze je Symbol Znaků, úplná Dokonalost ve všech nekonečně vesmírech, první totálně úplné Absolutno. Jejím hlavním úkolem je Tvorba základních archetypů, Kamenů Stvoření.

Dal Jí několik otázek, ale neměla velkou ochotu odpovídat, je již příliš vysoko nad lidským světem. Uvědomil si, že téměř přesně před sedmi lety ho poprvé oslovily božské síly, byl to tedy dvojnásobný svátek.

 

Systém sisevré

Když jsem před lety poprvé od božských sil uslyšel tato slova, vůbec jsem netušil co znamenají. Zněla francouzsky a tak jsem ze zeptal matky. Prý – Ano, je to pravda. Nechápal jsem, čeho se to týká, ale dalšími dotazy intuici jsem postupně pochopil, že je to označení vyššího stupně channelingu.

Před mnoha lety jsem začínal dávat Jí otázky a zapisoval odpovědi, ale po desítkách meditací se vzájemný kontakt tak zdokonalil, že stačí, když dávám pozor, a cokoliv řeknu je Jí kontrolováno, takže nemohu říci nesmysl, protože na ten okamžitě zareaguje zvláštním pocitem a já se zarazím. Prostě určitý stupeň přijetí Boha přináší tento Dar Ducha.

I tuto schopnost lze zdokonalit tím, že intuice sama posílá myšlenky na dané téma, pokud na něj myšlení nestačí. Jedná se tedy o přepínání částí vědomí podle potřeby, zatím však bez chopnosti přímého vyššího vnímání. To je až nejvyšší stupeň.

 

 

3/Meditace s vysokými dimenzemi

 

Kristova návštěva

Na Štědrý večer mě oslovil vnitřní hlas. Po pár větách jsem v něm rozpoznal nezaměnitelnou kristovskou Jemnost, Jeho božskou Vznešenost. Ten, nad všechny krásný hlas, se mě pak ptal, jak si představuji, že by svět fungoval, kdyby ho On nespojoval a nestmeloval neustále svojí Láskou a Tolerancí, kterou "vnukává" lidem do jejich Srdcí. Jak bychom byli jinak schopni vytvořit něco tak obrovského a na své úrovni smysluplného, jako jsou civilizace národů?

Dále mi říkal o tom, že Ony (kristovské Síly) stojí za tím, aby lidé, když trpí, dostali pouze tolik, kolik vnitřně unesou. Když je to pro ně už příliš těžké, a pokud s opravdovostí přistupují k Bohu, tak jim bude pomoženo, i kdyby se měl stát zázrak.

Nakonec mě vyzval, a bylo to už cítit zesíleným krásně harmonickým a naplňujícím pocitem v hrudi, abych vstoupil do meditace. Tedy, že se mám otevřít vyšším světům BYTÍ.

Na začátku sílící extatické blaženosti jsem náhle uviděl mandalu jako z kaleidoskopu, ale měla snad nekonečně bodů a skrytých zrcadel, podle nichž se překlápěla a proměňovala. Uvědomil jsem si, jak je promítnuto Vše ve Všem. Pak přicházely další a další ohromivé záblesky Poznání z rovin Tvorby a Struktury světa Ducha, jenž řídí Vše jak na nebesích tak na zemi. To mi ukazovala ze svého pohledu 6.dimenze - úroveň božstev.

Při jedné skladbě se zvláštním cinkáním zvonků se objevily záblesky Tvorby 10.dimenze která je velmi silová. Z našeho pohledu se jeví jako výkonný Procesor části Absolutního BYTÍ v Projevu. Hned na začátek se představil úžasně krásnými a nepředstavitelně složitými rozetami, barevně připomínající vstupní okna katedrál. Svými zášlehy Hyperinteligence, překračujícími vše známé i neznámé, v každém záblesku sestavoval nekonečně složité kombinace archetypů jednotlivých typů světů vybráním z nekonečného počtu možností Pole potencionality.

Další den po meditaci ve mně zůstal zvláštní pocit jemné třpytivé blaženosti a slabý odlesk kristovy Jemnosti a Harmonie. To jsem vnímal i ve vnějším světě na Boží hod vánoční.

Amen

Kailás Mandala a 11. dimenze BYTÍ

Ze začátku meditace mi přišla na mysl otázka, zda je Kailás skutečně hora, či starověká pyramida. Přišlo mi, že oboje. Pak vysvětlení, že byla už podobná pyramidě jako hora, ale lidé přitáhla svou silou a ty ji dotvořili jako pyramidu a zasvěcovací místo. To už je dnes jen zbožně uctíváno, ale jeho síly se snad všichni bojí.

Také mi ukazovali jak se rozvíjíme, poznáváme život skrze jednotlivé dimenze, tím naplňujeme mandalu své duše-individuálního Já.

Přepis ze záznamu nahrávky po meditaci:

11. dimenze do Nekonečné sítě bodů (NSB) vkládá svůj kód skrze paprsky základních archetypů, kde se nekonečněkrát odrazí. V Tom je celé Stvoření. Jeden záblesk Absolutna. Tento záblesk je tvořen 12. dimenzí. Ona je Řád za řádem věcí. Skrytá v prostoru vědomí. Dalo by se zjednodušeně říci, že je látkou, z které je utkána jemná Sít vědomí všech dimenzí v projevu Stvoření Bohem Otcem- základním Logosem.

13. dimenze je tím absolutně nepravděpodobným virtuálním Prostorem pro Její vznik. Jakýmsi mystickým vakuem, který podněcuje vznik Boha Stvoření. Avšak i nad Ní je dalších nekonečné dimenzí v „Nadstvoření“, které jsou však věčně potencionální, tj.neměnné a umožňují vznik nekonečně variací dynamických světů – Stvoření.

12. dimenze je základem projevu základních archetypů Boha, absolutní Mysli v nekonečném Fraktálu, Hologramu, Matrici. Absolutním fraktálem, v Němž jsou obsaženy všechny potencionální. To je Absolutno - Absolutní fraktál. Z Něj vystupují všechny možné archetypy, druhy kombinací. Je plný paradoxů. Obsahuje všechny způsoby náhledů, prožívání Sebe Sama, které se vzájemně vylučují a přesto existují současně. Každý ve svém prostoru, v časoprostoru Mysli.

Absolutno je na rozhraní Nebytí a Bytí. Nediferencovanosti a diferenciace. Zkrátka na rozhraní všech archetypů které mohou být, ve středu dualit. Supertotální paradox. Je na středu protichůdných misek vah, a přesto je i jimi, řídí jimi. Na všem nezávislé a všeovládající. Zase paradox, jak to jen dělá? 

Tvořící i přijímající. Uruboros - sebe Tvoří a sebe Stravuje v celém koloběhu tvorby a zániku. Chrlí vesmíry, pohlcuje jejich pocity z prožitků. TO je dech Boha! Vygenerovat vesmír a procházet se jím jako jedna bytost, měnící se v druhou, třetí…

Zahrát si na vesmírného šaška, procházet Stvořením jako šašek. Jedině jako šašek z Něj může zase vystoupit. Vše poznává a vnímá, ale nic nebere vážně, se vším si hraje, přesto mu na tom nezáleží.

Vše sviští na těch bodech- nekonečná síť bodů. Hra na odrážení vstupních paprsků. Nekonečné pole, nekonečné koule, s nekonečně body uvnitř. Jakoby z povrchu i ze středu, prvky tam neznají čas. Problesknou. Věčný záblesk Absolutna. V bezčasovosti jsou již všechny odrazy okamžitě! Doslova. Dveře s Absolutnem. Absolutno. Průřez Vším.

Všímprocházející, Všesjednocující, Všečlenící, Všeprožívající. Jak to dokáže proboha? Prožívá snad Absolutno pořád i mne a vše ostatní? Ano. Jak to?  Zažívá to jako chvění membrán vesmíru, Prostor vesmíru. To je ta Časo-prostoro-mysl ve které se vše chvěje, která Vším chvěje. Je v Projevu za projevem. Tj. vstupní i výstupní Brána Stvoření. Proto odpoutání, virtuální prostor, Jinakost.

 Přijmout vnější i vnitřní stránky vesmíru. Šestá dimenze je teprve na cestě k Absolutnu. Uvědomujeme si, že existuje Bůh ale neznáme Ho. Ona si uvědomuje Absolutno, ale jen zlomek z Něj. Prochází Ho jako záblesky z jednoho konce na druhý a zjišťuje, že jich musí být nekonečně mnoho, než poskládá zrcadlo Jeho vědomí z jednotlivých střípků. absolutního Poznání.

 Jaký má tato Hra smysl? Je, že je. Že existuje, vyplývá z podstaty Absolutna. Absolutno se netvoří, Ono dochází Samo k Sobě. Stvoření dochází Samo k Sobě. Jakoby se ta Jednota paradoxů rozlétne na extrémní póly, které pak věčně tancují, než se opět naleznou. To je Věčný tanec Absolutna. Štěpení a sjednocování protikladů. Kruh a věčnost? Stvoření nevyčerpatelně možností. Všechny jsou stejně dokonalé ve svém propojení.

Je to jako kombinace paprsků, když se začnou odrážet v síti zrcadel. Ta síť má v sobě další fraktál, který je na ní natištěn, zdá se Multiprostorový, Nekonečněprostorový, Všejednotící - dokonale Sebereflektující. To je projev 11. dimenze BYTÍ, dvanáctá je její „zášleh“tj.zhuštěný impuls k Jejímu dokonalému Sebetvoření.

Tento Prvotní fraktál pohybuje jednotlivými body v Absolutním poli bodů, bodů Vědomí. Jakoby byly těmi paprsky vědomí. Paprsky je formují do absolutní Mandaly. Zvláštní… Akce spojená s reakcí v jednom okamžiku. Zkrátka Absolutno. Dokonalost. Aha, je to Zrcadlení, přenos Ducha. Vědomé Absolutno, co to je? –ticho- Je v absolutní Tvorbě nepopsatelné. Zkrátka je mimo naše spektrum chápání vnímání a bytí. I tak jsme toho součástí. To je ta druhá strana mince.

NSB je virtuální i skutečné pole. Je to prostor Absolutna, z něhož se vybírají jednotlivé body (vzory) do „Hry“ fraktálo-obrazo-dějů.

Pokud se zabýváme opravdovým, tj. intuitivním vnímáním, dojdeme k abstraktní duchovní pravdě i moudrosti. A naopak „zapracováváním“ abstraktní duchovní pravdy a moudrosti dojdeme ke skutečnému-intuitivnímu praktickému vnímání.

NSB je polem vědomí v nevědomí absolutního Chaosu. „Vystupující“ sítě bodů jsou „záblesky Stvoření“ – projevy Absolutní potencionální geniality vyvěrají z absolutního Chaosu a nedefinovatelnosti možností nevědomí.

Tyto body jsou v těsném sousedství (vztazích), ale i v nekonečných vzdálenostech, totálně odlišných a protichůdných nastaveních archetypů jejich BYTÍ. Ale vyvěrají z téhož absolutního věčného Časo-prostoro-bodu. Absolutní α a ω všeho projevujícího se v dějích. Absolutní genialita je potencionalitou věčného Chaosu (Pole možností) – ejn sof ór.

Jedině Chaos je jedinou a prvotní skutečnou realitou, matricí i potencionálním patriarchou všeho ostatního, z něho virtuálně vystupujícího. Ale o to pro nás skutečnějšího, čím více konkrétního a stabilnějšího toho dokážeme vnímat a nad tím uvažovat. Chaos, totální zborcení časo-prostoro-vědomí, je opakem Absolutna.

 

Řekli mi - Rok 2012 - ukončí se mi transformace spodků vědomí. Nastane nová etapa rozvoje středu mého vědomí, prakticky do konce života. Bude jiná ve všem. Můj dnešní střed bude spodkem, to znamená velký pokrok. Část mne má tendenci pochybovat, ale celek už ne.

Poznámka po meditaci:

V meditaci s 11. dimenzí jsem kromě výkladů obrazopocitů dimenze 5,8 o struktuře, provázanosti a tvorbě vysokých dimenzí blízkých Absolutnu zažíval záblesky obrazochápání a vnímání energie 11. dimenze, která je dost podobná osmé, jen je jaksi ještě sametovější a věčněji stálejší, ale těžko porovnávat slovy struktury Všeprostupující energii Věčnosti s tímtéž v bleděmodrém.

Navíc ponor do Ní byl slabší, než jsem zažil do osmé. Jediný porovnatelný rozdíl je v tom, že osmá připomíná atomární energii. Jsou v Ní nekonečně se střídající elipsy a ležaté osmičky proudění pocito-energie, ze kterých je vše psychicko-skutečné složeno. Na jejich vnímání je postavený vhled i nadhled nirvány, která je spojuje v různých fázích do nekonečných mandal průřezů Jejím vesmírem.

Osmá dimenze jakoby snímá hologram vesmíru postupně a přitom naráz v nekonečnu různých pohledů, kdežto 11. dimenze žije a je tou Nekonečnou sítí bodů, která vychází ze základní konfigurace, impulsu daného 12. dimenzí.

Ten jsem kdysi na okamžik zachytil a popisoval jako v samém základu archetypální Energoinformace zkomprimované do jakýchsi molekulárním řetězcům DNA podobných struktur, ale pocitově zcela jiné povahy.

 Bylo v nich doslova VŠE o Stvoření v jednom zášlehu Absolutní inteligence s neuvěřitelnou intenzitou Vševyjádření, ale věčně a přitom v bezčasovosti se v Ní odehrává hra reakcí v Její NSB, kdy se vytváří konečná mandala fraktálopocitodějů celého Stvoření, kterou pak nižší dimenze nekonečně dlouho dílčím způsobem odžívají jako jednotlivé kombinace jejich  obrazopocitodějů.

Je v tom i podmínění nižší dimenze vyšší. Vyšší dává prostor a zároveň zákonitosti pro rozvoj a tvorbu nižší. Tak jako můžeme v počítačích simulovat realitu pro samostatně se vyvíjející „programové entity“, kterým dáváme reakci na jejich výstupy (reakce) a tím stimulujeme jejich změny, tedy ovlivňujeme ale neřídíme jejich výběr reakcí, tak se děje i v celém Stvoření, kde je nakonec i zatím nejmenším kvarkem projev vůle Absolutna, a vůle se projevuje jako změna či přeměna (transcendence) toku energie. Vesmír tedy z kvantového pohledu není ničím jiným, než neustále kmitajícími pulzy energií s různými archetypy-konstelacemi vzájemných vazeb, kde se nic nemůže nenávratně ztratit a ani přibýt do jednotného Celku vesmíru.

Vše mutuje, tj.mění formu vzájemných vztahů a tím se svět jakoby virtuálně mění, ale všechny jednotlivé polohy jsou již známé a jejich překlápění je absolutní Hrou všemohoucího Boha, který jim projektuje Svou Vůli na všech úrovních nekonečného a přesto postižitelného Bytí…

 

První dodatek:

Během meditace byly pocity silné a přitom jemné vibrace. Přenášely se do vnímání všeho kolem, až už se z pocitu stal Její prostor vnímání Vědomí ve Stvoření. Jakoby nebylo nic, než ta posvátná Síla Tvorby, co se přenáší přes NSB, až do buněk našeho těla i do vibrací naší mysli, která je jen jakousi miniaturou NSB s desítkami miliard spojů. Ohromně harmonický a vznešený pocit jedenácté dimenze, Její dokonalý Vhled a přitom téměř vše zahrnující Vnímání skrze nekonečné struktury Stvoření se dá jen těžko popsat…

Jedenáctá božská dimenze BYTÍ je totálně chladná vůči Všemu. Totálně klidně pozorující úchvatnou Hru  štěpení se na duality a množství skladeb archetypů, jež se tvoří návazně na její strukturu BYTÍ v Jejích útrobách. Podobně běží pod systémem nejrůznější počítačové programy. Hardware s nimi počítá, ale přesto se Jí jejich data ani instrukce vůbec netýkají.

Ohromovala mě ta Velikost Duše, jak se postupně, jakoby do spirálovité Mandaly skládá z prožitků jednotlivých dimenzí, nekonečně složitá mnohadimezionální skladba prožitků – Sebeuvědomění Duše. Té Duše, jako nedílné části božského Stvoření, harmonického Celku v Celku. Ve své Podstatě jsme daleko gigantičtější, než jednotlivé božské dimenze, jenž nás tvoří jako jednotlivé vrstvy do sebe dokonale zapadajícího systému.

 

Druhý dodatek:

V meditaci jsem zažíval klidně extatický pocit s poměrně pomalým, ale obsáhlým, pocito-významově obsažným prouděním myšlenko-obrazů dokonalého chápání fragmentů vyšší Skutečnosti, ze kterých mi dovolilo božské Já při dozvuku meditace převést, tj.nastínit pár z Nich do myšlenek. Cítil jsem v hudbě takt Procesoru Stvoření. V Něm každá dimenze Boha tvoří, co jí přísluší. Vyšší vždy dává rámec pro tvorbu nižší. Jako lidstvo jsme betlémem Boha.

Ukazovali mi, jak lidé podléhají v davové hypnóze manipulaci vůdci, sugescím reklam a všeobecnému diktátu životního stylu i módy. Jaký smysl vidíme v našem životě a s jakým se ztotožníme, to i naplňujeme. Proto je velmi, dokonce výsostně důležité, jaký cíl a tudíž smysl dáváme našemu životu. Jak dobře a nakolik ho naplňujeme už je vedlejší. Neboť pokud si ho podržíme, jeho magickému naplnění neunikneme, ať je jaký chce. Nakonec dostaneme se vším všudy, co jsme si od počátku přáli.

Budoucnost není dána přesně ani pro Nadjá. Jsou však známy změny vývoje a nastavení archetypů jako matice v maticích matic. Vyšší dimenze zná minimálně nástin celého vývoje té nižší. Čím výše, tím dokonaleji a celistvěji. Svého nikoliv. Ten odhaduje, či u božských sil se před Nimi odvíjí a tím se vlastně „stává“. Spočítat se vše ani v božském světě nedá, neboť za Vším je skrytá vůle Absolutna.

Život potřebuje dětskou hravost, bez ní staré v křeči umírá. Nevyhovující můžeme hravě odložit či modifikovat dle požadavků aktuálního vnímání života. Můžeme tedy měnit své postoje i vlastnosti, pokud jsme si jich alespoň trochu vědomi, na což existuje mnoho příměrů v hinduistických bájích o bozích, tedy personifikovaných částech naší osobnosti.

Procesor 8.dimenze – sítě vlnovek tvořící složité struktury – sítě obrazopocitodějů. Jsou ve vrstvách, které se kříží. V dalším času za časem se propojují v síti vědomí 9.dimenze, skrze kterou prochází Vůle Vrchního Obrazotvůrce multivesmírů, tedy 10., 11. a 12.dimenze, a zároveň se překlápějí jedna v druhou. To je základem mapy sítě kvantových procesů, jež jsou symboly stavů virtuálního Procesoru za prostoročasem dějů.

 

Šílenství z Dokonalosti

Nejprve se mi zesílilo vnímání Boha při poslechu CD Súfism. Cítil jsem velkou blaženost, radost v nádherném proudu pocitů. Takto rozvibrován jsem zjistil, že neusnu a sáhl jsem po nástroji bohů. Při hudbě postupně sílilo božské vnímání. Zavolal jsem Mistra Krišnamurtiho, který se mi nedávno objevil ve snu, kde mě vytáhl ze zmatku myšlení a našel mi nové pracoviště u počítačů. Příjemně mě překvapila jeho ”lidskost” (přívětivost, jemnost, láska a pocit duševního soucítění) dokonale skloubená s božskou Vznešeností a Nadhledem. Specializuje se na propojování různých dimenzí, aby se sblížily a lépe snášely. Ukazoval mi jak spasovává fraktály Jejich myšlení a jak utvářejí dějovost. Podílel se i na transformaci J. Krišnamurtiho (1895 - 1986). U mě to má být podobné, jen rozdělené do slabších etap v delším období.

Říkal mi, že mě postupně provede všemi částmi božského vědomí, Jeho tisíci a jednou komnatou, ve kterých žije a věčně Tvoří. Postupně se mi rozbíhal stále silnější proud pocitů a vizí. Už jsem si myslel, že to nejsilnější mám za sebou, ale byl to jen rozehřívací úvod. Další a mnohem silnější ”vlny” božského víření teprve následovaly. Nejprve propraly moji osobu - jednání, myšlenky, představy, strachy, zbytečné omezení i návyky. Cítil jsem se jako nahý, bez stísňujících a omezujících slupek ega, se kterými jsem se tak dlouho ztotožňoval a považoval je za důležité. Nemohl jsem se před sebou a hlavně před nekonečným Bohem nikam schovat, všechny iluze i záměry byly ihned a neomylně prohlédnuty a pozbývaly smysl.

Pociťoval jsem strach z nepojmutelnosti Dokonalého, vlastně šok z totálně Jiného pohledu na Realitu. Egu až nesnesitelně vadilo, jak je najednou směšně malé a hloupé. Jeho názory a podněty k čemukoliv narážely na ohromnou sílu a nadhled Boha. Než jsem si stačil uvědomit, co se děje, pohltila mě další vlna nepopsatelné Dokonalosti a Jinakosti. Uvědomoval jsem si naplno, že celý vesmír je pouhou představou Boha. Virtuální Realitou s mnoha vědomími a světy v jedné celistvé Hře. Nekonečného proudu prožitků, představ, forem a projevů nekonečného Bytí. Tyto pocity byly umocněny nadrealisticky živými prostorovými vizemi, spojeny se silnými pocity a vnitřní hudbou. Byly to zvuky vesmíru v nádherné symfonii, ale tak zvláštně Jiné, odosobněné, že se v tom totálně ztrácela i má zdánlivě pevná individualita s představou jednoduché reality…  Vše je tak nepochopitelně Jiné…

Viděl jsem, jak tapety vytvářely prostorové tekoucí obrazce, najednou začaly být i zajímavě barevné. Zároveň jsem vnímal i prostupnost Všeho, že hmotná realita je procesem Mysli. Zdánlivě pevná jen proto, že je Záměrem Boha, aby tomu tak bylo. Je však živou, neustále proměnlivou představou. Existuje jen jako součást Vědomí.

Ve tmě jsem viděl mlhoviny a z nich se vynořily hvězdy. Najednou byly všude kolem a začaly se točit do spirály. Zjevil se mi ATON jako oslnivě zářící proud koncentrované energie celého vesmíru. Na něm v prstencích obíhaly jasně červené a modré paprsky, jako symboly obou polarit. Ta ohromná Síla mě až děsila, to je Generátor Všeho!

Zavřel jsem oči a vnímal jasné proměňující se fraktály koulí a tunelů jasných barev složených z nekonečně malých jasných dílků. Bylo to úžasně krásné, zároveň neuvěřitelné a chvílemi až šílené. Nepojmutelné, nepochopitelné a téměř nevstřebatelné. Prožil jsem i pocit ztráty vnímání těla. Nastoupila svoboda a do Nekonečna otevřený Prostor, to je zvláštně nádherný pocit. Ztratila se tím další jistota, což byl šok pro ego. Mé vědomí prostupovalo Vším, a tím Vším jsem byl. Tělo mi připadalo jen jako neohrabaná hadrová loutka.

Silná transformační energie mě doslova drtila téměř celou meditaci. Spodek hloupého myšlení chvílemi skoro šílel z téměř nesnesitelného tlaku energií, které bouraly všechny staré iluze a omezující představy s navyklými pocity i jednoduchým vnímáním. Jako by se pohled na vše otočil o 180° a překlopil do jiné dimenze. V extázi a zrychleném proudu božské Hyperreality jsem se  téměř ztrácel, byl jsem skoro úplně mimo sebe, bez individuality, mimo známý čas i prostor. Ve světě úplně odlišných zákonitostí a pocitů. Vše se odehrávalo jakoby postupně, ale zároveň nepopsatelně naráz a bylo to roztažené do Věčnosti. Stal jsem se věčným proudem stále se proměňujících prožitků. Nic nebylo pevné, vše se měnilo do nečekaných forem a pocitů. Cítil jsem neustálé ohromení novým, nepoznaným, avšak v podstatě stále Týmž. Připadalo mi to nekonečné, bál jsem se, že už se z toho nikdy nedostanu, že už nebudu ”normální”. To mě děsilo a psychicky rozhazovalo.

Myšlení to absolutně nebylo schopno chápat. Bylo vykolejené, sevřené strachy, šokované a zatlačené Dokonalostí Boha. Snaha namluvit si, že je to jen halucinace, vedla ale k Poznání, že jádrem mne je cosi neuchopitelně silného, nepojmutelného a neuvěřitelně dokonalého. Zároveň jsem chápal, že je to jen silný transformační proces, šok pro vytržení ze starého vědomí. Nutil mě prožívat naplno, věděl jsem, že nezbývá než vše přijímat, jak To přichází. Nešlo před Tím uniknout. Nebylo kam, všechny myšlenky a touhy se někam schovat byly v zápětí zrušeny neúprosnou majestátností a nadhledem Boha. Ego svírala jeho nedokonalost a malost. Nezbývá mu než pokorné přijímání BOHA a smíření se se svou rolí ve věčné Hře.

Ráno se vše rychle a nečekaně zklidnilo, zůstával však mírný pocit Nekonečna za Vším”.  Změnilo se mi prožívání života. Začal jsem být uvolněnější, prohloubilo se mi soucítění a vnímání pocitů druhých. Projasnily se mi pocity a vnímaní. Zesílil ve mně pocit nového vědomí. Jakoby mě zevnitř jemně roztahuje a propojuje s Věčným Bytím.

 

Po týdnu jsem měl kratší, trochu slabší meditaci. Extáze byla příjemnější. Osmička se také objevila, nebyla tak drtivě silná, jen zvláštně krásná. Vedli mě hodně jemně, spoustu věcí mi přívětivě vysvětlovali, abych abstraktní Jinakost bral víc pozitivně. Naučil se Jí mít rád. Na rozdíl od představ ega na Ní není nic špatného. Je úžasně krásná, kreativní a nabízí mnoho úžasných pohledů na Svět - Sebe Sama.

Božské vědomí a Tvoření jsou v podstatě dokonalé vzorce nekonečně strukturovaných archetypů vzájemně se prolínajících a tvořících jeden Celek. Přepínali mě mezi Jeho neustále proměnlivým a věčně stabilním Vědomím. Podobně jako koule, jež je z nekonečna miniaturních plošek a na každé může být zobrazeno něco jiného. Střed Všeho je zhuštěním částí do jednoho věčného Pocitu. To celé se ovšem donekonečna rozšiřuje, prohlubuje a zjemňuje.

 

Pozn.:  Zápis z meditace Miloš prováděl až po několika dnech. Uvědomění si prožitého ho znovu uvádělo do extáze. Ponořil se do Boha opět přes 60% a v tom stavu již nemohl psát, jen vnímat Jeho věčný proud… Je tedy více v božském než lidském světě. Stálý vířivý dynamický ponor má již barevný a plastický. Má mírně chladný, neemotivní nadhled. Dostává počátky božských schopností a je to na něm vidět.

 

Všehomíra

V symbolu jsem se dozvěděl, že mě čeká meditace s 9.dimenzí, kde je i Kristus a Duch Svatý. Vyšší meditace již prý nelze v lidském těle naplno prožívat. V polospánku se mi nejprve ozval velmi příjemný a silně duchovní ženský hlas (božský Posel), ať se připravím na velmi váženou návštěvu. Pak to přišlo. Tělo ztratilo pevné hranice, byl jsem jako z vody. Nastoupily zvláště silné pocity hrdé, nedozírné Vznešenosti a zvláštní neuchopitelná Jemnost zároveň. Ta neznámá božská síla nešla analyzovat, jen plně přijímat.

Před meditací jsem channelingem zjistil, že hlavní rozdíl je její vícepólová individualita, mnohavrstevnaté prožívání zároveň. Devítka své prožitky skládá z pocitů více dimenzí a zvláštně intenzivněji prožívá než ohromující a dokonale krásná nirvána, uvědomující si ”Vše ve Všem”.

Před meditací jsem požil od Ní doporučený mystický počet devíti houbiček  - sušených lysohlávek, ač jsem se obával tohoto množství, protože už po třech jsem měl nedlouho před tím velmi silné zážitky.

Nejprve jsem měl trochu strach a destabilitu z toho, co mě čeká, že mi rozbourá ego. Nástup pocitů byl náhlý. Vnímal jsem, jak se ztratily bariéry mezi mnou, okolím… Nekonečnem… Jsoucnem, trochu mě to šokovalo. Mé myšlenky se téměř vytratily. Vše se stalo najednou prostupným, měnícím se a pružným. Všechno pevné jako by bylo jen clonou ve vnímání nekonečně dokonalé Podstaty Všeho. Cítil jsem, jak se pozvolna do mě opírá Její silná proudící Energie a Jiné vnímání, se kterým nelze soupeřit, natož se mu rovnat. Více jsem se uvolnil a odevzdal vždy novému prožívaní. Pak už nebyl, kdo by se bál. Zesilovala se ve mně Jemnost a nádherná Blaženost.

Strach z neznámého jsem měl úplně zbytečně, meditace byla o prožívání Lásky. Bylo to tak krásné, že se to skoro nedalo unést, neuvěřitelná síla Prožitku. Naplňovala mě úžasná jemnost a krása Bytí. Ukazovala mi, jak mě má ráda, jako Matka, která nade vše miluje své dítě. Miluje celý svět, prostupuje jím svou Blažeností a nádhernou Radostí. Vše je prožitek. Ten vzniká jako pulzy energií prolétávající dokonalými krystaly, vytvářející struktury veškerého Bytí.

Byl jsem se jako znovuzrozený. Našel jsem to, po čem jsem vždy z hloubi Srdce toužil a přál si nalézt, prožívat...  Vše je Láska... Láska... Láska... Život... Život... Život...  Radost... Radost... Radost... Krása... Krása... Krása... Bytí... Bytí... Bytí... Láska... Láska... Láska...

Po meditaci jsem měl daleko větší třídenní únavu než po nirvanické meditaci. Mám nyní výraznější božské pocity, některé dny ponor až 55 procent. Cítím daleko větší roztaženost vědomí do prostoru Věčného Bytí, sahajícího až kamsi do nekonečna, jež prochází hranicemi našeho časoprostoru. Pozměnilo se mi i vnímání božského pocitu, jako bych měl větší jiskru a plnost jako u kvalitnějšího vína. Zlepšilo se mi i vnímání Krásy Všeho Kolem a vnitřní Radosti z Bytí, které zvláštně plyne jakoby ze skrytu viděného a smysly pociťovaného. Silnější a častější jsou i okamžiky nezvykle jiskřivého vnímání prostoru  a přírody, jemný pocit propojení a souznění se vším kolem. Vím, že Vše jsou jen různé formy téže Energie. Vědomí, které Ji vnímá a tím se Jí stává. Občas mám snahy jakoby Tam ulétnout, ale vím, že se musím naučit žít v lidském i božském světě současně. Určitá odosobněnost, jakýsi chladný nadhled nad lidským však zesiluje. Odpoutanost od přízemního lidství je podmínka pro získání schopností. Informace v pocitech mi zatím přicházejí zřídka, to bude úkol dalšího vývoje.

 

Měsíc nato se mu v meditaci představily některé části desáté dimenze. Zažil úžasnou naplněnost v Jejich mandalách a jemnost, a ta v něm zůstala. Prožil, že sedmička ve všem vidí Svůj odraz, ale desítka je Energií tvořící Vše.

 

 

 

4/Základy mystiky

 

Mýty a realita o Bohu

Bibli lze chápat i jako neustálý konflikt mezi lidskými představami o Bohu a Jeho Realitou, kterou zprostředkovávali nejprve proroci, v Novém zákoně Kristus, a po něm jeho učedníci. Na desítkách, možná stovkách příkladů se tak můžete dočíst, jak velký rozdíl je mezi nimi. A jak chybné chápání Boha přináší obrovské problémy! Protože On je vlastně sám Život! Vše je Jinak, to je obecné pravidlo pro začátečníky, a Vím, že nic nevím. Základní zákony se však dají postupně pochopit, vždy je v nich úžasná skrytá logika!

Mnoho se o nich neví. Situace se po 2000 letech křesťanství nelepší, spíše zhoršuje. Ateistů je převaha, jako by jim nevadilo, že věda je na straně Stvořitele, nikoliv nějaké náhody, která vše stvořila. Stvořitel (lépe řečeno Tvořitel, protože On nás neustále tvoří) podle vědy je však zcela jiný než podle theologů, daleko více reálnější!

Jaké mají lidé o Bohu představy, o tom je třeba více hovořit. Bohužel, jak znám situaci, lidé si Ho rádi představují jako senilního dědečka na mráčku, který je tak hodný, že všem vše odpustí, hlavně když se o to pomodlí. To je však naivně nesmyslná představa. Stále se učíme novějšímu a novějšímu, např. v počítačích, ale svých představ o Bohu se držíme celý život, a ani nechceme uvažovat o tom, že je potřeba je stále zdokonalovávat. Nemůžeme si také myslet, že si můžeme Stvořitele vybrat jako v hypermarketu. Jistému jogínovi se nelíbily části Bhagavadgíty, a stal se budhistou

Je snadné říci – přijal jsem Boha, ale jakého vlastně? Bez přijetí Boha jaký je, nelze očekávat Jeho přízeň, protože vlastně přijímáme své představy, nikoliv Jeho. Pak ani duchovní rozvoj nemůže být intenzivní. Kvalita skutečného přijetí totiž určuje intenzitu vývoje jedince.

 Právě toto zdokonalování je důležité, protože hlavní důvod existence našeho světa je Hra na Sebepoznání. Tu s jeho zákonitostmi  jsme nevymysleli my, ale Stvořitel, který pro ni neustále vytváří podněty, mnohdy nám nepochopitelné. Proč? Odpověď najdeme v kvantové mechanice- co může existovat, to musí existovat. Stvoření je Obraz Boha a On ho nutně potřebuje.

Studium bible má svůj význam, ale nedělejme si naději, že vše pochopíme, nejde to. Je to příliš odlišné od naší zkušenosti. Olíbenou hrou Boha je kvantová mechanika, té rozumí jen málokdo. Všichni jsou její nepochopitelností tak ohromeni. Přesto právě ona, jako i další matematické a fyzikální podivnosti ukazují, že Bůh je vlastně Matematik, Logikou samou. Kdepak naše naivně romatické blouznění! I Jeho často opěvovaná boží Láska je totálně odlišná od té, kterou známe! Bible to na mnoha místech ukazuje jasně.

Nelze si myslet, že je nám podobný, On je nám podoben nekonečně málo! Hlavní je pochopit Jeho atributy Celku celků – všudypřítomné nekonečno nekonečen Všeho, tvořivá Věčná a Všemohoucí Dokonalost za Dokonalostí, fraktály ve všem, Princip podobnosti i Jednotu protikladů.

Není jen jeden Bůh Stvořitel, to jsou jen dočasné pomocné konstrukce pro začátečníky, úvod k Něčemu totálně Nepochopitelnému. Vždyť i bible hovoří, že má i svou hierarchii. 1. Petrova ep. 3.22 Kterýž (Kristus) všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.

Jak zjistit jaký Bůh je? Existují dvě možnosti – naučit se s Ním komunikovat verbálně a později požádat o exkurzi, tedy soukromé zjevení, v Jeho Království božím. Není to těžké, ani nedostupné, jen vážný zájem je malý. Kdo by chtěl, aby mu Někdo, třeba samotný Bůh postupně boural jeho představy o Něm? Raději bude stále mluvit o Bohu bez Boha, o svých představách o Něm. To dělali i farizejové, ale Bohu se to nelíbilo…

Je jedno, jak se komunikaci s Bohem říká, channeling není zrovna vhodné slovo. Ale na názvu nezáleží, důležitější je podstata, tedy opravdově a dlouhodobě chtít! Tlucte a bude vám otevřeno! Kurzů channelingu je na webu dost. Je možné jít na holotropní dýchání a při správném setu a settingu (viz web) snad zahlédnemě něco z Něj. Může to dělat každý? V podstatě ne, nutná je převaha dobra, duševní stabilita i celková kvalita.

Ale to není konec problémům, kdepak klid, to vůbec není vůle Boha! Mnozí totiž, kterým se říká mystikové, ve svých soukromých zjeveních Boha viděli, či alespoň Jeho náznak, ale vždy měli problémy s přijetím u ostatních. Ti je podezřívali je, stejně jako kdysi Krista, že jsou posedlí nečistým duchem. Mnohé i pronásledovali, ač je církev později prohlásila za svaté. Sv.Terezii Ježíšovu dokonce za Učitelku církve. Nové a dokonalejší je vždy přijímáno s nedůvěrou a odmítáním.

Proto mnozí odcházeli do ezoteriky a tak to zůstalo dodnes. Přišli i na zajímavou souvislost: Naše intuice, o které nepochybují ani ateisté, je vlastně mostem k Bohu, mystika je vlastně zesílením intuice!

Ale i mystikové, mají často sami problémy s přijetím toho, co se od božského dozvídají, či ve vytrženích ducha prožívají. S ohromením poznávají, že On je daleko Větší, Vzdálenější a zcela Jiný, než si mysleli. Ne všechny zážitky jsou extatické, např. stává se, že je Bůh vezme na exkurzi do pekla atd.

 A co se týče záměrů Boha, je tu také řada překvapení. Např. sv.Faustyna Kowalská chtěla odejít do co největší řeholní izolace, aby se mohla věnovat jen Bohu, ale Kristus ji poslal do běžného kláštera, kde nutně docházelo ke konfliktům s ostatními jeptiškami. Ale i samotného Krista poslal Bůh Otec na kříž, ač Ho prosil, aby to od něj odejmul. Vše je tedy jinak i u procesů duchovního rozvoje, ale to je další kapitola.

 

Mýty a realita o duchovním vývoji

Je zde podobná situace jako s poznáním Boha. Mýtů je velmi mnoho, a o skutečných zákonitostech duchovního vývoje se všeobecně mnoho neví, ač literatury je dost.

Nejprve je třeba říci, že žádný život není omyl či chyba naše ani Stvořitele. Každý má své nezastupitelné místo v Celku celků - obrazu Stvořitele. Nejde, a ani není správné chtít ukončit naši existenci v koloběhu inkarnací. My jsme sami sebe nestvořili, nemůžeme se ani rozpustit. Duchovní zákony jsou dané Stvořitelem, a nikdo jiný s nimi nehne.

Mystika je nejintenzivnější duchovní rozvoj, zde jsou procesy duchovního vývoje nejzřetelnějí vidět, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika Vzniká vyšším stupněm přijetí Boha, osobní zkušeností v rozhovorech s Ním a meditacích exkurzemi v Království božím. On, prostřednictvím své hierarchie, začne s intenzivní proměnou osobnosti, úměrnou stupni přijetí, kterého je dotyčný schopen. Pracuje velmi efektivně až pragmaticky jako náš Učitel i Operatér na očistě osobnosti i transformaci procesy, které zcela zná a ovládá jen On.

Přibližováním se Bohu se však mystik začne vzdalovat lidem a to způsobovalo vždy problémy. Životopisy mystiků proto nikdy nebyly a ani nebudou oblíbenou literaturou, protože boří mýty o duchovním rozvoji. Daleko populárnější jsou naivity o okamžitém, konečném a úplném osvícení a ukončení inkarnací, ačkoliv ho nikdy nikdo nezažil, ani Budha ne.

Přitom je zřejmé, že nedostaneme nikdy nic zadarmo, to by byla fraška, a ne dokonalá božská Hra na Sebepoznání. Čím je proces rychlejší, tím je bolestivější a náročnější, i to platí obecně.

Když se mi např. zalíbí na zámku, kam jsem přišel na exkurzi, nemohu říci - fajn, tady je pěkně, tak tu zůstanu. O mém povýšení do šlechtického stavu a přidělení majetku musí rozhodnout král či královna. Musím si to zasloužit, ale my bychom rádi vše hned a zdarma. To je hlavní problém ega, že stále uplatňuje svá nenaplněná naivní přání.

Duchovní vývoj je velmi složitý dynamický proces, který probíhá řadou etap. Evelyn Underhillová ve své objemné monografii ho popsala takto, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Underhill :

„Přejímá tradiční trojité dělení na cestu očišťování (via purgativa), cestu osvícení (via illuminativa) a cestu sjednocení (via unitiva), věnuje však velkou pozornost ještě dalším dvěma stádiím - "mystickému probuzení" a "temné noci duše". Výsledné schéma má tedy pět fází:

1/Mystické probuzení - jím mystická cesta začíná. Zpravidla je to náhlá, jednorázová zkušenost; pole vědomí se přesouvá na vyšší úroveň, poprvé se vynořuje "vášeň pro Absolutno".

2/Očišťování - probuzené Já se zbavuje všeho, co není v souladu s poslední Skutečností: iluzí, nedokonalostí, hříchů.

3/Osvícení - "první mystický život", vědomý soulad s poslední Skutečností. Mysl se na ni plně soustředí, už ji nerozptylují její averze, úzkosti nebo záliby.

4/Temná noc duše - nevyhnutelná krize před poslední fází, velký výkyv zpět do temnoty, stav únavy a malátnosti po vytrvalé mystické činnosti. Předchozí schopnosti (kontemplace, vnitřní modlitba) jako by se ztratily. Jestliže se na osvícení mohou podílet i básníci a umělci, zde už jdou dále jen mystikové.

5/Sjednocení - definitivní zformování celé vnitřní struktury člověka v souladu s poslední Skutečností. Mystikové je často popisují jako "zbožnění" (deifikaci) nebo jako "duchovní svatbu" duše s Bohem.

Mystická cesta se tedy podobá výstupu po spirále, jejíž jedna strana je osvícena a druhá ve stínu: v první, třetí a páté fázi cesty převažují "stavy rozkoše", v druhé a čtvrté "stavy utrpení". V rámci tohoto schématu ovšem Underhillová podrobně studuje rozmanité konkrétní podoby mystického života.“

Temná noc duše je tím nejtěžším v mystice, probíhá mnoho let. Jsou to bolestivé očistné a transformační procesy. Staré musí symbolicky i fakticky skončit, ustoupit Novému, viz http://mystika.mysteria.cz/temna-noc-duse.htm

Tomuto tématu se věnovala řada mystiků. Oficiální Učitelka církve sv.Terezie Ježíšova (z Avily) popsala svůj extatickobolestivý proces v knize Život i Hrad v nitru, viz http://mystika.mysteria.cz/Terezie.htm Její známý, sv.Jan z Kříže, napsal svou známou knihu Temná noc duše. Středověký německý mystik blahosl.Jindřich Suso popsal svou duchovní cestu plnou extází i bolestí viz  http://www.ivysehrad.cz/data/products/down_1931.pdf

Připomíná to prastaré šamanské mysterium smrti a vzkříšení viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus

Nejznámější je osud Krista. Ostatně On předpověděl stejnou smrt na kříži i apoštolu Petrovi. Řekl: Kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a následuje mne...

Logika jeho smrti a výstupu na nebesa je i v tom, že byl tak odlišný od ostatních lidí, takže vlastně prorušoval Princip podobnosti. Musel Nahoru, nebo se podřídit, a to nechtěl. Problémy s ostatními lidmi jsou čevenou nití v životopisech snad všech mystiků. Všichni byli a jsou pro svou odlišnost pronásledováni, pokud neodešli do ezoteriky.

Podle mých zkušeností je proces ještě složitější, etap je víc a každá etapa má své kapitoly. Stále se probírá nová látka, nebo pokračuje po nějaké době ve starém problému.

Mění se meditace, vždy je však přítomna vysoká božská inteligence. Stejně tak i období mezi meditacemi sílí i zeslabují nové pocity a schopnosti, což ovlivňuje i životní situace. Proces nevede ke klidu, askezi, samotě, chudobě a odmítání sexu, ale má v životě nejvyšší prioritu.

V žádném případě to není nějaká selanka. Silně dynamický a extatický počátek přechází do těžkého a bolestivého proměňování, které se postupně zklidní a přijde velmi zajímavý závěr se zúročením snah.

Jde o překonávání překážek, vydržet v zátěži. Proces je nadlouho, 25 let je prý minimální doba procesu, mnozí mystikové se toho nedožili. Co je pak, to je otázka, ale zdá se že jisté zlepšení existuje, ačkoliv největší změna přijde až v dalších životech ve vyšších civilizacích. Mystika je tedy podobná studiu nadaných žáků, kteří jsou schopni za jeden rok projít více ročníků. Náročnost mystiky se však příliš neliší od života umělců, vědců ani sportovců.

Je však zřejmá další, rovněž málo známá skutečnost. I o ní se píše v Novém zákoně. Kristus říká, že Bůh si své lidi ohlídá. Nabádá k hledání Království božího a slibuje, že vše ostatní jim bude přidáno. Při správném přístupu opravdu máme o vše postaráno, jsme pod ochranou Boha.

O procesu lze mluvit ještě podrobněji, ale problém je v tom, že je u každého jiný, protože božské, které je Učitelem a Proměňovatelem, nás dobře zná a ví, co na nás nejvíce platí a kolik uneseme. Existuje také skupina mystiků, kteří ji dělají jen okrajově. Ani si to neuvědomují. Nevědí, že procházejí etapami, mají i temnou noc duše. Komunikací a meditací mají málo, ale jejich vývoj je i tak poměrně silný.

Podle mých zkušenosti však tyto informace nejsou laiky dobře přijímány, zdají se jím příliš náročné, neznámé, podivné. Tak tomu ale bylo vždy. Ve škole Sebepoznání jsme teprve ve druhé třídě obecné školy. Ani nevíme, že jsou i vyšší třídy, ba i na střední a vysoké škole Života. Ceska k Bohu je daleko těžší, delší a bolavější, než jsme si mysleli. Ale taková je Vůle Stvořitele.

 

Štěstí

Mé matce je 86 let. Povzdechla si, že snad nikdy za svého života nebyla úplně šťastná. Snad prý jen když jsem se narodil. Zamyslel jsem se, jak tomu bylo u mne. Z obrovského množství pocitů mého života vystupují zvláštní extatické pocity, jakési ostrůvky štěstí v meditacích. Tento pocit však není lidského původu, lidem vlastně nepatří. Je to pocit naší božské intuice.

 Dostaneme ho jen na ukázku při exkurzi v Království božím, vlastně pozvánku na mystický proces, který k němu po dlouhé době vede. Později občas a nakrátko, silněji či slaběji, jako Dar za dobré výsledky, zejména v meditacích, někdy i mimo ně.

Tento pocit má složitou strukturu, obsahuje daleko víc významů než jen štěstí. Lze ho nazvat i Poznáním, Osvícením, Bohem. Bible ho popisuje jako vytržení ducha. Životopisy mystiků obsahují jeho popisy, např. Deník svaté Faustýny Kowalské (1905–1938):

„… v Srdci Ježíšově jsem poznala, že v nebi je ještě jedno Nebe do kterého vstupují jen vyvolení. Štěstí, do kterého jsou ponořeni, je nepopsatelné. Jdou ze Světla do Světla, které je vždy nové a zároveň se nikdy nemění. Duše jsou proniknuty Jeho božskostí. Nemohu to ani v nejmenším popsat. Ó, Svatá Trojice, dej se duším poznat.“

Mystikové Východu mu říkají samadhi, satori, zen atd. Psychologové by ho označili jako rozšířené, čili holotropní vědomí. Psycholog Maslow ho nazval Peak experience, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_experience

Pokaždé je trochu jiný. Nelze ho popsat tomu, kdo jej nezažil. Není žádným klidem ani vyvanutím, ačkoliv má i takovéto znaky. Je hravě tvořivý, obsahuje atribut Všemohoucnosti a Vševědoucnosti. Je to vlastně pocit naší daleké budoucnosti, ke kterému se musíme propracovat. Někdo rychleji, jiný pomalu, s mnoha pády zpět.

Doporučuji k studiu:

Stručná učebnice channelingu

 Učebnice channelingové mystiky

Metoda meditace

Záznamy z meditací

Naše texty v jednom souboru

Co ještě není na hlavní stránce mystika.mysteria.cz

Má nejsilnější meditace

Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým

Další meditace o vánocích

Intuice

Psychologie a psychoterapie

Psychoterapie temné noci duše a psychospirituální krize

Logika osudu

Jasnovidectví

Mystický blog i ZDE

Meditační hudba

Vyšší božské síly a meditační hudba pro ně

O dr.Stanislavu Grofovi

Výzkumník Metzner

Meditace Gluma

O Learym a LSD

Životy křesťanských mystiků

Životy svatých

Zátěže v pokročilé mystice, nový pohled na TND

 

A dále

http://www.channeling.net/ a http://www.crystalinks.com/channeling.html

http://technet.idnes.cz/vedci-poodhalili-podstatu-hmoty-jsou-ji-pry-kvantove-fluktuace-vakua-1ku-/tec_vesmir.aspx?c=A081223_142614_tec_vesmir_kuz

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/1876-jak-jsem-opustil-islam-lsd-lysohlavky.aspx

Pokud máte dobra alespoň 70%, channeling se můžete naučit takto: Jak uvidět Boha, krok za krokem

Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem:

Videoukázky channelingu jsou i na webu

 

Záložní stránka

Zpět na hlavní stránku